Сигнали за корупция се подават на телефон 0554/29324;на електронен адрес anticoruption@nesebar.bg; в пощенската кутията за сигнали за корупция, поставена на входа на административната сграда на Община Несебър и в офисите на Центъра за административно и информационно обслужване.Анонимни сигнали не се разглеждат.

Сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се подават по реда описан тук!


ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

-СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ В СРОК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

- СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ В СРОК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА В НЕСЪВМЕСТИМОСТТА