ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА - ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Кодът за междуградско избиране на Несебър ( 0554 )
АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС № 1

ГИШЕ № 1 - ГРАО, ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО
2-93-72
ГИШЕ № 2 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-74
ГИШЕ № 3 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-73
ГИШЕ № 4 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-73
ГИШЕ № 5 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-74
ГИШЕ № 6 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
2-93-74
ГИШЕ № 7 - КАСА
2-93-75
АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС №2
ТЕЛ.НОМЕР
ГИШЕ № 1 - ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
2-93-81
ГИШЕ № 2 и ГИШЕ № 3 - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ИНВЕСТИЦИОННО ПЛАНИРАНЕ,КОНТРОЛ ВЪРХУ СТРОИТЕЛСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ЕКОЛОГИЯ
0893303633 | 2-93-82 | caio_2_23@nesebar.bg
ГИШЕ № 4 и ГИШЕ № 5 - КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО, КОНТРОЛЕН БЛОК
2-93-83
ГИШЕ № 6 - КАСА
2-93-84


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 
гр. Несебър, ул.” Еделвайс” №10 Административна сграда на Община Несебър - партер

За административното обслужване на гражданите в общинската администрация е обособен Център за административно и информационно обслужване(ЦАИО) .

Център за административно и информационно обслужване се намира в сградата на община Несебър ул. Еделвайс № 10 партер, разполага с два административни офиса.

работно време от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа.

Каса за заплащане на местни данъци и такси – 08.30 -16.00 ч.

В ЦАИО административен офис № 1 функционират 6 работни места,а в административен офис № 2 функционират 5 работни места, като служителите посредничат за извършването на всички видове услуги по съответни направления и дават информация за тях. На "едно гише" се подават заявления, придружени с необходимите комплектоващи документи, получават се готовите документи а на касите се заплащат таксите за услугите. Работните места са оборудвани с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. На разположение на гражданите е брошура с вида на извършените услуги, необходимите документи и таксите, които се събират.

Обслужването се извършва посредством система за управление на клиенти. Необходимо е :

· да се снабдите с билет за съответното направление, с посочен номер от колоната за електронно управление

· Изчакайте реда си на определените за това места

· Обслужването ще сe извърши след повикване и представяне на съответния номер от билета

ОФИС СЛЪНЧЕВ БРЯГ, кв. „Чайка“ №61
• СЛУЖИТЕЛ „Гражданска регистрация“
телефон 0554 / 29216, lala@nesebar.bg;
работно време: понеделник – петък от 08.00 до 17.00 ч. с обедна почивка от
12.00 до 13.00 ч.
• КАСА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
телефон 0554 / 29217
работно време: вторник и четвъртък от 09.00 до 15.00 ч.

Административното обслужване по "Организация на паркирането, репатриране и
пропускателен режим" и "Разрешителни режими - таксиметров превоз на
пътниците" се извършва в офисите на адрес: гр. Несебър, ул. "Струма" №6
работно време:от понеделник до петък от 8.30-12.00 и 13.00-16.00 часа
телефони: Началник дейност „ОПРПР“ – 4-25-87, prpr@nesebar.bg
Служител „Магнитни карти и паркоместа“ – 4-28-69,
parking@nesebar.bg;
Служител „Таксиметров превоз на пътниците“ - 4-28-94,
finansi@nesebar.bg

Удостоверение за наличие или липса на задължения към Националната
агенция по приходите може да заявите и получите от отдел „Местни
данъци и такси“, офис №4 /зад хотел „Герджика“/,
телефон 0554 / 4-26-10 - услугата е безплатна,
работно време: от понеделни до петък, 8.30-12.00 и 13.00-16.30 часа;
Услуги към Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да
заявите и получите в изнесеното работно място на Центъра за
административно и информационно обслужване
ул. „Еделвайс“, базар „Лъки“,
телефон 0893505193,
работно време: от понеделник до четвъртък, 8.30-12.00 и 13.00-16.30 часа