ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.11 ОТ ДОПК

За целите на комплексното административно обслужване КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
и други правоимащи лица подават ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
по чл.87, ал.11 от
ДОПК, по образец - изтегли тук - по следните начини:
1. чрез Системата за електронен обмен на съобщения, като прикачен файл с
подпис и изходящ номер;
2. на електронен адрес admin_doc@nesebar.bg, като прикачен файл с подпис и
изходящ номер;
3. искането може да бъде подадено и в свободна форма, но следва да съдържа
всички необходими реквизити. Искането може да бъде изпратено и на
административния адрес на Община Несебър: 8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс"
№10.

Срок за служебно издаване на удостоверения за наличие и липса на
задължения - до 5 работни дни.
Отговорни служители: Р.Тодорова - началник отдел "ЦАИО", телефон
0554/29371 и Катя Николова - гл.специалист "Бюджет", телефон 0554/29328

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1.Точно наименование на администрацията - Община Несебър
2.Структура – Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и № 2
3.Седалище и адрес:
– Център за административно и информационно обслужване-фронт офиси №1 и №2, гр.Несебър,п.к.8230,ул. „Еделвайс” №10.
- "Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим" и "Таксиметров превоз на пътници" -офиси, гр.Несебър, ул. „Струма” №6.
- Офис "Слънчев бряг", кк "Слънчев бряг", кв. "Чайка" №61 - в този офис работи служител "ГРАО" и каса "Местни данъци и такси"
4.Данни за кореспонденция -телефон,адрес на електронна поща и интернет страница:
Телефони Център за административно и информационно обслужване 0554/2-93-70, е-mail: contacts@nesebar.bg , www.nesebar.bg .
5.БУЛСАТ-BG000057122
6.Приемно време на администрацията - вторник и четвъртък от 14.00 ч.до 16.00 ч.
7.Работно време на Звеното за административно обслужване :
- 8.30 ч. до 16.30 ч. от понеделник до петък;
-  каса за заплащане на местни данъци и такси - 8.30 ч до 16.00 ч. от понеделник до петък.
- каса за заплащане на местни данъци и такси в офис "Слънчев бряг" - вторник и четвъртък от 9.00 ч. до 15.00 ч. непрекъснато;
- служител "ГРАО" в офис "Слънчев бряг" - от понеделник до петък от 8.30 ч. до 16.30 ч. с обедна почивка от 12.00 ч. до 13.00 ч.
8.Описание на административните услуги са публикувани на интернет страницата на Община Несебър в раздел „Административни услуги“ - отдели, бланки и декларации;
- Административните услуги, за които изрично няма изискване с нормативен акт да се заявяват със заявление по образец, могат да бъдат заявени устно след попълване на Протокол за устно заявяване на услуга;
- Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Несебър предоставя възможност:
а/ да получите удостоверение за наличие или липса на задължения към
Националната агенция по приходите: офис №4 на отдел "Местни данъци и
такси", 055442610 - услугата е безплатна;
б/ заявленията да се подават на място в Центъра за административно и
информационно обслужване - офис № 1 и офис № 2, чрез Системата за сигурно
електронно връчване, чрез електронна поща или чрез лицензиран пощенски
оператор;
в/ заплащане на услугите може да бъде извършено на място /в брой или с
платежна карта чрез терминално устройство ПОС/ или по банков път по
банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Изтегли таблица с кодове за плащане;
- Административен акт може да бъде получен на място в Центъра за административно и информационно обслужване офис (№1 или офис №2) чрез Системата за сигурно електронно връчване, на заявен електронен адрес или чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя.
- Част от административните услуги, предоставяни от отдел "Гражданска регистрация и АО" и отдел "Местни данъци и такси" могат да бъдат заявени като електронни услуги, използвайки универсален електронен подпис. Виж тук
- Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем могат да се извършат по електронен път, използвайки ПИК код на НАП,универсален електронен подпис или ЕГН заедно с входящ номер на документ към общината". ВИЖ - ЕЛЕКТРОННИ СПРАВКИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
- Местните данъци и такси могат да се заплащат в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Виж тук
-Електронни административни услуги може да получите чрез Единния модел за
заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ, поддържан от Държавна агенция
"Електронно управление", използвайки универсален електронен подпис. Виж https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services
9. Информация за реда за подаване на предложения,сигнали и жалби. 
Предложения,сигнали и жалби се подават в Центъра за административно и  информационно обслужване - офис№1 или №2 в сградата на Общината или чрез пощенска кутия за жалби, сигнали, мнения и препоръки и пощенска кутия за сигнали за корупция, поставени на главния вход на сградата на Общината. 
Сигнали за корупция се подават и чрез телефон 0554/29324 и на електронен  адрес anticoruption@nesebar.bg.
Сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се подават на телефон 0554 29308 или narushenia@nesebar.bg.
10.Основни нормативни актове, свързани с дейността на съответната администрация, включително решенията на Общински съвет, са публикувани на интернет страницата на Община Несебър, раздел  „Общински съвет“ .
11. Проекти на нормативни актове, изготвяни от общинската администрация, се публикуват в интернет страницата на Община Несебър заедно с мотивите за тяхното приемане, както и на Портала за обществени консултации, като се посочва срок за обществено обсъждане и начините за депозиране на предложения. Решенията на общинския съвет се контролират от Областен управител на област Бургас и органите на прокуратурата. Индивидуалните административни актове на кмета на Община Несебър се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Правомощията и задълженията на кмета на Община Несебър са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост и други нормативни документи.
Веднъж годишно Общинска администрация - Несебър отчита нивото на удовлетвореност от обслужването на гражданите, чрез анкетите, които се намират в Центъра за административно и информационно обслужване - офис №1 и офис №2.

Данни за кореспонденция с кметствата:
- Кметство Обзор, ул. "Иван Вазов" №2, 0556 3 51 11,
kmetstvo_obzor@abv.bg, www.obzorcity.com
Център за административно обслужване /фронт офис/ - 0556 3 51 00;
- Кметство Свети Влас, ул. Цар Симеон 17А, 0554 6 82 21 и 0554 6 82 24,
cityhall_svetivlas@abv.bg и km_svetivlas@abv.bg;
- Кметство Равда, ул. Македония №2, (0554)66236 и (0554)66203,
ravda_kmet@abv.bg.