СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР

Кмет на община
Кмет на кметство Обзор
Кмет на кметство Св. Влас
Кмет на кметство Равда
Кмет на кметство Оризаре
Кмет на кметство Гюльовца
Кмет на кметство Кошарица
Кмет на кметство Тънково
Кметски наместник с. Баня
Кметски наместник с. Паницово
Кметски наместник с. Раковсково
Кметски наместник с. Приселци

Зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”
Зам. кмет „Бюджет и финанси”
Зам. кмет “Търговия и туризъм”
Секретар на община

/Звена, извън обща и специализирана администрация/
Звено “Вътрешен одит” по чл.12 ал.2 т.3 ЗВОПС

Звено “Административно обслужване на общински съвет” по чл.29а от ЗМСМА

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Гл. експерт “ОМП”
Зав. регистратура по ЗЗКИ

Отдел „Канцелария, поддръжка и автопарк”

Отдел “Финансово-счетоводно обслужване”

Отдел “Правно-нормативно обслужване ”  

Отдел “Човешки ресурси и ТРЗ”

Отдел “Гражданска регистрация и административно обслужване”

Отдел “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен архитект

финансови  контрольори

Отдел “Бюджет и разрешителни режими”

Отдел “Местни данъци и такси”

Отдел “Общинска собственост”

Отдел „Управление на обществени поръчки”

Дирекция “Устройство на територията,инвестиционно планиране, строителство и  контрол върху строителството”  
Отдел “Устройство на територията”
Отдел “Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението”  
Отдел “Контрол върху строителството” 

Дирекция „Европейски, национални политики и програми е екология”
Отдел “Европейски и национални политики и програми” 
Отдел „Екология”

Отдел  “Туризъм и туристическа реклама” 

Отдел „Несебър-Световно наследство”

Дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности”

Дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност”
Отдел „Контролен блок”
Отдел „Информационна сигурност”

Кметство Св.Влас
Кметство Обзор
Кметство Равда