СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР

Кмет на община
Кмет на кметство Обзор
Кмет на кметство Св. Влас
Кмет на кметство Равда
Кмет на кметство Оризаре
Кмет на кметство Гюльовца
Кмет на кметство Кошарица
Кмет на кметство Тънково
Кмет на кметство Баня
Кметски наместник с. Паницово
Кметски наместник с. Раковсково
Кметски наместник с. Приселци
Зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост”
Зам.-кмет „Бюджет и финанси”
Зам.-кмет “Търговия и туризъм”
Секретар на община

Звена, извън обща и специализирана администрация
Звено “Вътрешен одит” по чл.12 ал.2 т.3 ЗВОПС
Звено “Административно обслужване на общински съвет” по чл.29а от ЗМСМА
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Административно обслужване, регистрация и гражданско състояние на населението";
Отдел "Канцелария и връзки с обществеността";
Отдел "Счетоводно обслужване и финансов контрол";
Отдел “Правно-нормативно обслужване ”;
Отдел "Човешки ресурси и ТРЗ";
Отдел "Общинска собственост";
Отдел "Информационна сигурност";
Главен експерт „Отбранително мобилизационна подготовка";
Завеждащ регистратура по Закона за защита на класифицираната информация.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Отдел “Бюджет и разрешителни режими”;
Отдел "Местни данъци и такси";
Отдел „Управление на обществени поръчки”;
Главен архитект на пряко подчинение на кмета на Община Несебър;
Дирекция “Устройство на територията, инвестиционно планиране, строителство и  контрол върху строителството”, включваща следните отдели:
1. отдел "Устройство на територията",
2. отдел “Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението”;
3. отдел "Контрол върху строителството";
Дирекция „Европейски, национални политики и програми и екология”, включваща следните отдели:

  1. отдел "Европейски и национални политики и програми";
  2. отдел „Екология”.

Отдел „Категоризация на туристически обекти";
Отдел „Несебър – Световно наследство, туристическа реклама и култура";
Дирекция „Здравеопазване, образование и социални дейности”;
Дирекция „Контролни дейности, спорт и поддръжка”, включваща следните отдели:

  1. отдел „Контролен блок и спорт”;
  2. отдел „Транспортно обслужване и чистота”.

Кметство Обзор
Кметство Свети Влас
Кметство Равда