Е-услуги
Натиснете тук, за да проверите:
Декларирани недвижими имоти на територията на Община Несебър
Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Несебър
Регистрирани патентни дейности на територията на Община Несебър
Други подадени декларации в отдел „Местни данъци и такси” Община Несебър
Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци
Информация за заявени административните услуги, предоставяни от Община Несебър
Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем и други дейности приравнени към тях, административни услуги
Плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, договори за наем, административни услуги
Достъп до профил на купувача
Публичен регистър на актове общинска собственост
Електронни справки и плащания се правят с КЕП, или ПИК на НАП, или ЕГН/ БУЛСТАТ и входящ №/дата

Банкова сметка на Община Несебър за всички данъци и такси

УниКредит Булбанк:
IBAN: BG55UNCR76308400000400

Изтеглете - таблица с кодове за плащане на данъци и такси >>

Лихвите за дънъците и таксите се внасят по кода на главницата на съответния данък или такса ! Вносителите задължително да посочват партиден номер на имота (при плащане на ДНИ и ТБО ) или № на декларацията по която се плаща, марка и номер на ПС при плащане на данък ПС, трите имена на физическото лице / наименование на юридическото лице, идентификатор на ЗЛ – ЕГН или Булстат или ЛНЧ.

Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис /УЕП/

Вие може да получите електронни услуги и чрез
Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ:
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.11 ОТ ДОПК

За целите на комплексното административно обслужване КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ
и други правоимащи лица подават ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР
по чл.87, ал.11 от
ДОПК, по образец - изтегли тук - по следните начини:
1. чрез Системата за електронен обмен на съобщения, като прикачен файл с
подпис и изходящ номер;
2. на електронен адрес admin_doc@nesebar.bg, като прикачен файл с подпис и
изходящ номер;
3. искането може да бъде подадено и в свободна форма, но следва да съдържа
всички необходими реквизити. Искането може да бъде изпратено и на
административния адрес на Община Несебър: 8230 гр.Несебър, ул. "Еделвайс"
№10.

Срок за служебно издаване на удостоверения за наличие и липса на
задължения - до 5 работни дни.
Отговорни служители: Катя Николова - гл.специалист "Бюджет", телефон 0554/29328

РЕАЛИЗИРАНИ НОЩУВКИ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Съгласно чл.116 от Закона за туризма месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес turistdanak@nesebar.bg. Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат. Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл.
Образец на справки-декларации за реализирани нощувки

Важно!

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.

Вие можете да получите електронни услуги, като подадете искане и приложите необходимите документи, използвайки универсален електронен подпис /УЕП/ и този сайт.

Необходимо е да имате:

·         Валиден сертификат за УЕП

·         Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome

 

Необходимо е да направите следното :

·         Да изберете електронната услуга

·         Да свалите и попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран "Е-Услуги". За целта е необходимо да имате инсталиран софтуер за работа с PDF-документи. Свалянето на бланката може да извършите от частта „Е-Услуги” в секция "Сваляне на бланка" срещу наименованието на съответната услуга.

·         Да укажете начина на получаване на услугата - чрез сайта, на гише в община Несебър или по пощата.

·         Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид. Прилаганите към заявяваната услуга документи е необходимо да бъдат предварително подписани с УЕП. Задължително е подписаният файл да съдържа в себе си електронния подпис (формат *.p7m). Уебсайтът автоматично ще разпознае подписания файл и ще изведе информация за лицето, което го е подписало и издателя на УЕП.

·         Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ или ако някой от приложените документи не е подписан с УЕП.

 

Резултат :

·         Получавате входящ номер на заявената  услуга.

·         Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.

·         Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.

·         Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин.

 

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

·         Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.

·         Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG, които могат да бъдат по размер до 2 МВ всеки един от тях.

·         Документите да не съдържат криптиран текст

·         Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси

 

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по всички възможни начини: банков, в брой или през този сайт. Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Доброволно предоставените данни от потребителите на този сайт данни са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Личните данни се ползват само за целите, за които са предоставени.