УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК И ДРУГИ ВЪТРЕШНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБОРОТА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР, М.СТРОЛАТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕСЕБЪР ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕТО И НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД на Общински детски комплекс – Несебър

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНСКИТЕ АВТОГАРИ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ДЕЙНОСТ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРКИРАНЕТО, РЕПАТРИРАНЕ И ПРОКУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ“

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА НА ДЕЙНОСТ "ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО И РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ"

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С ПОЖАРОГАСИТЕЛ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ ПРЕПИСКИ

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ И НА ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО

ИНСТРУКЦИЯ №1 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ №2 ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНА ОБЩИНСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА - НЕСЕБЪР

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СПОРТНА ЗАЛА "АРЕНА НЕСЕБЪР"

СИСТЕМА ОТ МЕРКИ И РЕЖИМ ЗА КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР