Програми, проекти и планове

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ПРИМЕР ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ В СЪХРАНЕНА
ПРИРОДНА СРЕДА С РАЗВИТА ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБЩИНАТА КАТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ТУРИЗЪМ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ, БЕЗ УВРЕЖДАНЕ НА ПРИРОДАТА
СТРАТЕГИЧЕСКА   ЦЕЛ    3:         РАЗВИТИЕ     НА       ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ   И  УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ          НА       СОЦИАЛНИТЕ  ДЕЙНОСТИ             СЪОБРАЗНО СПЕЦИФИКАТА НА ОБЩИНАТА

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: СЪХРАНЯВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО С КОНКУРЕНТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА НА ИЗВЪНРЕДНАТА УНИВЕРСАЛНА СТОЙНОСТ НА СТАРИНЕН НЕСЕБЪР

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ
1. ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, БАЗИРАНА ПРЕДИ ВСИЧКО НА ТУРИЗЪМ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
2. ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
3. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СОЦИАЛНИТЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ; ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ И ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА
4. НОВ ПОДХОД КЪМ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР И МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО ОПАЗВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
5. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ СЪВМЕСТНО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ГРАЖДАНИТЕ

>> Изтегли - пълният план за развитие на общината