Видове режими и услуги

Всички услуги могат да бъдат платени по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG55UNCR76308400000400 Изтегли таблица с кодове за плащане, основание за плащане: вида на услугата или входящ номер.
Ако притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП) Вие може да използвате Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ офис №1, гише №1 телефон 0554 29372

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал - 1999

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14868

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат - 2037

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15106

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - 2017

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14927

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 2073

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15217

ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2000

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15562

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА - 2110

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15621

Издаване на удостоверение за наследници - 2016

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14905

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - 2019

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15080

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - 2034

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15098

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението - 2020

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15086

Възстановяване или промяна на име - 2033

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15096

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - 2036

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15102

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) - 2038

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15138

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - 2040

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87307

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал - 2052

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15169

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат - 2076

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15253

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година - 2056

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15159

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес - 2079

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15267

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - 2128

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15646

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година - 2104

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15492

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес - 2107

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15461

Издаване на удостоверение за родените от майката деца - 2057

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15165

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - 2058

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15214

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - 2075

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15227

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - 2080

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15589

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - 2092

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15488

Издаване на удостоверение за правно ограничение - 2108

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15502

Издаване на удостоверение за семейно положение - 2109

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15631

Промяна в актовете за гражданско състояние - 2132

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/103383

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - 2138

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15691

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство - 2390

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15655

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) - 2391

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15732

УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЕ

Заявление за ползване на услуга по погребение по образец – подава се от наследниците на починалото лице – ИЗТЕГЛИ ТУК. Заявлението се подава в ЦАИО, офис 1, гише 1 или в КЦ „Сочи“ – Несебър, стара част;

Цени на услугите:
Закупуване на ковчег –      60.00 лв.
Надгробен кръст –                 5.00 лв.
Отваряне на стар гроб за полагане на ковчег –   100.00 лв.
Отваряне на стар гроб за полагане на урна – 50.00 лв.
Изкопаване на нов гроб –   50.00 лв.
Ползване на катафалка –   25.00 лв.

Сумите се заплащат:
в брой при служител отдел ГРАО, кабинет 13 или в КЦ „Сочи“ – Несебър, стара част;
по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане 444000.
До 3 дни от заплащане на цената срещу издадения касов бон или платежното нареждане се издава фактура  от отдел „Финансово-счетоводно обслужване“, кабинет 55 на ет.5ти, тел: 055429355

*Починал, с постоянен адрес в община Несебър ползва безплатни услуги по погребения с изключение на услугата „отваряне на стар гроб”.

Нормативно основание: Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър – ОбС Несебър – чл.121

ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНО МЯСТО / УРНОВА НИША

Заявление по образец -  подава се от наследниците на починалото лице – ИЗТЕГЛИ ТУК. Заявлението се подава в ЦАИО, офис 1, гише 1;

Такси за ползване на гробно място в ГРОБИЩЕН ПАРК НЕСЕБЪР:
Първите осем години – безплатно, при погребване на първи покойник
Право на ползване продължено до 15 години –                            75.00 лв.
Право на ползване за вечни времена  -                                         300.00 лв.
Фамилно/двойно/ гробно място –               еднократна такса 1500.00 лв.
Урнова ниша –                                                    еднократна такса 400.00 лв.

Таксите се заплащат:
в брой или чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО, офис 1 и 2;
по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане 448011.

Процедура:
След подаване на заявлението се посещава гробищния парк със служител от отдел ГРАО за определяне на точните координати на гробното място. След внасяне на таксата се издава Удостоверение.
Нормативно основание: Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Несебър – ОбС Несебър;
Наредба №11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър – ОбС Несебър. – чл.92, 93 и 94
ЧРЕЗ ОБЩИНА НЕСЕБЪР МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ЗА СЛУЧАИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ (образец на молбата).
За повече информация: Филип Тодоров - мл. експерт дирекция "Здравеопазване, образование и социални дейности", 0554 29367, otdel_n@abv.bg
Служителят изпраща молбата до Районен съд - Несебър до 24 часа.
Нормативно основание: чл.4, ал.2 от Закона за защита от домашното насилие.

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ - офис № 2, гише № 1
Телефон: 0554 / 2-93-81

Отпускане на еднократна финансова помощ

Необходими документи:
Заявление  по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Декларация за семейно и имотно състояние – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Копие на документи, доказващи мотивите за исканата помощ (ТЕЛК/НЕЛК, епикриза, Удостоверение от учебното заведение, и др. );
Документи за доходите на семейството за предходния месец;
Документ за самоличност (за справка).

Нормативно основание:
Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на Общински съвет – Несебър.

Кандидатства се веднъж годишно. Заявленията се разглеждат от Комисия и решенията на Комисията се одобряват от Общински съвет – Несебър. Списъкът с одобрените молби е публичен.

Еднократна помощ за новородено или осиновено  дете

Необходими документи:
Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Копие на удостоверението за раждане на детето( при получаване на помощта се представя оригинала);
Документ за самоличност (за справка).

Нормативно основание:
Правилник за условията и реда за предоставяне финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури  на територията на община Несебър.
Право на финансова помощ за новородено/осиновено дете имат:
1. лица, с постоянен и настоящ адрес на територията на община Несебър не по-малко от 5 години;
2. лица, които нямат задължения към Община Несебър;
3. новороденото/осиновеното дете е с постоянен адрес на територията на община Несебър.

Услугата се заявява в рамките на една година, считано от датата на раждане/осиновяване на детето.
Сумата от 2000 лв. се изплаща на 15 число на месеца в брой на касата на Община Несебър, основна административна сграда, ет. 2ри.

Отпускане на еднократна финансова помощ на  лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми за „ ин витро” процедура.

Необходими документи:
Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Декларация за фактическо съжителство по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК ;
Документ, удостоверяващ направен един неуспешен опит за репродуциране чрез „ ин витро” процедура;
Удостоверителен документ от клиниката, в която ще се извърши процедурата с отразяване на факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации, при стартирала процедура;
Проформа фактура от клиниката с описание на медицинската услуга и данни за предстоящ ембриотрансфер;
Документ за самоличност (за справка).

Нормативно основание:
Правилник за условията и реда за предоставяне финансова помощ за новородено или осиновено дете и ин витро процедури  на територията на община Несебър.
Право на финансова помощ имат:
1. един от заявителите е български гражданин, притежаващ постоянен и настоящ адрес на територията на община Несебър през последните три години;
2. и двамата заявители имат навършени 18 години;
3. лица, които нямат задължения към Община Несебър

Сумата в размер на 2000 лв. се превежда по банковата сметка на лечебното заведение.

Ползване на детска млечна кухня

Необходими документи:
Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Копие от удостоверение за раждане на детето;
Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим на детето;
Медицинска експертиза за 50% и над 50% намалени възможности на детето за социална адаптация, съгл. Наредба за медицинската експертиза на работоспособността или Удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК за І или ІІ група инвалидност на родителя.

ДМК ползват деца от 10 месеца, до навършване на 3 годишна възраст.

Цена на услугата:

 1. Стойност на 1 купон за храноден на едно дете - 5,00 лв.;
 2. При родител/настойник с постоянен адрес на територията на община Несебър – 3,00 лв.;

Таксите по т. 1 и т. 2 се заплащат с 50% намаление за:

 1. деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;
 2. деца с един родител;
 3. трето и следващи деца на многодетни родители;
 4. деца, пълни сираци;
 5. деца, чиито родители са I или II група инвалиди;
 6. децата на неизвестни родители;
 7. децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг

Дневната такса се заплаща при закупуване на купона за храна, с който се заявява детската храна за следващия работен ден.

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет Несебър – чл.52.

Прием на дете  в общинска детска градина

Необходими документи:
Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Удостоверение за раждане на детето – представя се в оригинал за сверяване на данните;
Копие на безсрочен трудов/служебен  договор на родителя.
Копие на документ, удостоверяващ трайни увреждания над 50% на детето.
Заявление за вида на организация на детето в детската градина.

Родителите/настойниците не заплащат такси за посещаване на общинските детски градини, вкл. за храноден или по задължителното предучилищно възпитание, считано от 01.04.2022г.

Нормативно основание:
Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на община Несебър.
КАНДИДАТСТВАНЕ за предстоящата учебна година -  от 1 април до 30 април на текущата календарна година.
КЛАСИРАНЕТО се извършва в срок от 2 май до 10 май от Комисия.

В случаите, когато кандидатстващите за определена детска градина деца, са повече от определените места, се прилагат следните критерии /в посочения ред/:
1.    дете с трайни увреждания над 50 %;
2.    дете с двама починали родители;
3.    дете с един починал родител;
4.    трето и следващи деца в многодетно семейство;
5.    близост до местоживеенето на семейството;
6.    дете, на което поне единият родител е с постоянна адресна регистрация в населеното място, където се намира детската градина/училището;
7.    дете от семейство, в което поне единият родител е работещ на безсрочен трудов договор.

ИСКАНЕ за предоставяне на стипендия на дете/младеж с изявени дарби

 

Видове стипендии

 

Приемане на документи

Стипендия на името на Жана Чимбулева по чл. 16 – кандидатът да има класиране до шесто място на европейско или световно първенство в сферата, за която кандидатства, за последната година, считано от датата на подаване на искането

от 1-ви април  до 1-ви май

Стипендия за отличен успех по чл. 17 – присъжда се на ученик, който завършва средно образование с общ успех от дипломата минимум Отличен (5,50)

от обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 30-ти юни

Стипендия от І-ва до ІІІ-та степен по чл. 18 – за класиране от първо до трето място на международен, национален или регионален конкурс, олимпиада или състезание през последната една година, считано от датата на подаване на искането.

от 1-ви април  до 1-ви май

от 1-ви до 30-ти септември

Необходими документи:
Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
Копия от документи за призови класирания в съответната област – до 5 броя.
Становище от спортен клуб, федерация или др. институция, когато документите по т.1 са на чужд език или изискват специализирани познания.
Решение на Педагогическия съвет, ако искането е от директор на училище.
Документ за общия успех за завършено средно образование (при кандидатстване за стипендия за отличен успех).

Нормативно основание:
Наредба № 16 на Общински съвет Несебър.

Кандидатът трябва да бъде на възраст от 7 до 20 години и с адресна регистрация /постоянен адрес или настоящ адрес/ в община Несебър.

Размер на стипендиите:
-             стипендия „Жана Чимбулева“ – 1500 лв.
-             стипендия за отличен успех при завършване на средно образование – 1000 лв.
-             стипендия ІІІ степен – 800 лв.
-             стипендия ІІ степен – 400 лв.
-             стипендия І степен – 200 лв.


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ОФИС №1:
ГИШЕ №3 и №4 „МДТ“ - 0554 29373       ГИШЕ №5 И №6 „МДТ“-  0554  29374            ГИШЕ №7 И №8  „КАСА“ - 0554 29375
ОФИС №2:           „КАСА“ - 0554 29384

КАСА ОФИС "СЛЪНЧЕВ БРЯГ", кв. "Чайка" №61 - 0554 29217Електронни справки за дължими данъци и такси и други задължения и банкова сметка на Община Несебър

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси - 1998

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14505

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък - 2014

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14550

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства - 2131

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14541

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство - 2091

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14556

Издаване на копие от подадена данъчна декларация - 2124

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14564

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина - 2126

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14580

Издаване на удостоверение за декларирани данни - 2071

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/6235

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж - 2393

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14587

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване - 2395

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14599

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство - 2396

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14610

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения - 2834

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/103385

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 31 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.
Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

Справка -декларация за туристически данък по чл. 116 ал. 3 от Закона за туризма

месечните Справки-декларации за реализираните нощувки се подават в Община Несебър по електронен път на адрес turistdanak@nesebar.bg
Справките-декларации трябва да са подписани и подпечатани с мокър печат. Да се изпращат сканирани в PDF формат. Справки-декларации - един файл, извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период - един файл.

ДЕКЛАРАЦИЯ за определяне размера на таксите за сметосъбиране и депониране на битови отпадъци според количеството, по реда на чл. 23, т.1 от Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър

Заявката за сметоизвозване се сключва преди започване на дейността.
Годишните такси се определят на база данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ при липса което и да било от следните условия:
- възможност за разделно измерване на генерираната смет;
- декларирано количество по-малко от реалното;
- наличие на неверни данни по настоящето искане, довели до занижаване на количеството;
- изхвърляне на сметта извън определените за целта съдове;
- възпрепятстване на дейностите по обработка на съдовете или за осъществяването на текущия контрол по спазване на условията за определяне на таксите според количеството, включително и когато това е установено текущо през годината, за което се отнася искането.
Върху разликата от платено в по-малко се дължат лихви в размер на законоустановеното.

ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година, по реда на чл.26 от Наредба №11 на Общински съвет - Несебър

Срокът за подаване на декларации за освобождаване от такса смет - 31 октомври на предходната година, влиза  в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.
За имоти, придобити през годината, декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването.

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Искане за прихващане или възтановяване

 

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Заявление за закриване на партида на моторно превозно средство

 

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54, АЛ. 4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Д А Н Ъ Ч Н А Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Заявление за закриване на партида  на недвижим имот

 

Данъчна декларация по чл.32 ал.1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследства

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА

Указанията за попълване и сроковете за подаване са описани в самата декларация

Декларация за притежаване на куче

Нормативно основание: чл.117 от ЗМДТ и чл.96 от Наредба №11 на ОбС - Несебър
Собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.
Таксата от 25 лв.  се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата се дължи в размер  една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
Освобождават се от такса след представяне на документ за съответното им качество, собствениците на кучета по чл.175 ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организации на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от БЧК; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни; кучета, които се отглеждат в регистриран животновъден обект
Задълженията за плащане на таксата се прекратява от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила промяната.
ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ - офис № 2, гише № 1 Телефон: 0554 / 2-93-81


Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение - 2105

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14401

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - 2021

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71980

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот - 1988

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14305

Издаване на заповед за изземване на имот - 2059

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14350

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост - 2078

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14384

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти - 2081

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71983

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка - 2878

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/103402

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост - 2095

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14392

Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически или юридически лица    

Необходими документи :
Заявление за предоставяне на административна услуга по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК
Документ за собственост - копие
Скица от Агенция по кадастър
Извадка от действащия ПУП
Удостоверение за наследници – при необходимост
Други

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за общинската собственост
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Несебър – чл.40

Отдаване под наем, аренда или право на ползване на общински земеделски имоти

Необходими документи :
Заявление за предоставяне на административна услуга по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК
Документ, удостоверяващ правото на лицето: удостоверение за регистрация на земеделски производител, за регистрация на животновъден обект, за регистрация на пчелин или др. /Не се изискват, когато се инициира тръжна или конкурсна процедура/

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл.4а, 24а, ал.6 и 7

Отдаване под наем,  предоставяне за управление или учредяване на право на  ползване на сгради или части от тях, и на земя – общинска собственост в урбанизирана територия

Необходими документи :
Заявление за предоставяне на административна услуга по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК
Документ удостоверяващ правото на лицето: решение за регистрация на ЮЛНЦОП, удостоверение за парламентарно представителство на политическа партия или др. /Не се изискват, когато се инициира тръжна или конкурсна процедура

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за общинската собственост –  чл.14, ал.2;
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Несебър – чл.17

Отдаване под наем/аренда на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Необходими документи :
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК;
Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект по образец Приложение 1: ИЗТЕГЛИ ТУК;
Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади по образец Приложение 2: ИЗТЕГЛИ ТУК;

Указания за попълване и срок за подаване са описани в заявлението.

Кандидатите трябва да нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.- проверява се служебно!

Нормативно основание:
Чл.37и, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.99, ал.1 от Правилника за прилагането му;
Заповед №РД 46-90/26.02.2016г., изм. със заповеди № РД 46-71/17.02.2017г. и № РД 46-55/ 08.02.2019г. на министъра на земеделието,  храните и горите

Продажба на общински имот чрез търг или конкурс  

Необходими документи :
Съгласно обявена тръжна или конкурсна процедура

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за общинската собственост
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Несебър –чл.36

Учредяване правото на строеж върху общински имот чрез търг или конкурс  

Необходими документи :
Съгласно обявена тръжна или конкурсна процедура

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за общинската собственост
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Несебър

Придобиване на общински имот от собственик/ци/  на  законнопостроена сграда в имота

Необходими документи :
Заявление за закупуване правото на собственост върху земя по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК;
Документ за платена такса за изготвяне на пазарна оценка;
Договор за учредено право на строеж или удостоверение за признато право на строеж;                           
Скица от Службата по кадастъра - Бургас при влязла в сила кадастрална карта;
Скица /извлечение/ от действащия регулационен план и посочено реализирано и максимално допустимо застрояване, съгласно действащ ПУП, идентичност на имота / по предходен регулационен план / при необходимост /- от отдел „Устройство на територията/;                      
Документ за собственост или констативен акт от отдел „Устройство на територията“, че сградата е завършена в груб вид;
Удостоверение за наследници – при необходимост;
Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
Копие от одобрения проект на сградата;

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за общинската собственост
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Несебър

Учредяване на право на надстрояване и пристрояване на собственик/ци на сграда, построена в общински имот

Необходими документи :
Заявление за отстъпено право на надстрояване и/или пристрояване по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК;
Документ за платена такса за изготвяне на пазарна оценка;                           
Документ за учредено право на строеж;                           
Скица от Службата по кадастъра - Бургас при влязла в сила кадастрална карта;
Копие от одобрения идеен архитектурен проект;                     
Нотариално заверена декларация за разпределение между собствениците;
Удостоверение за наследници – при необходимост.

Услугата не се предоставя на лица със задължения към Община Несебър – проверява се служебно!

Нормативно основание:
Закон за общинската собственост;
Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет–Несебър.

Разрешение за настаняване или преместване на временен пчелин при подвижно пчеларство /за землището на гр. Несебър/

Необходими документи :
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК;
Копие от ветеринарномедицинския дневник на пчелина;
Копие от документ за собственост или право на ползване на имота, в който е разположен пчелина ;
Пълномощно /когато се подава от пълномощник/.

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни
Услугата се предоставя безплатно!

Нормативно основание:
Закон за пчеларството – чл.14

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

Необходими документи :
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК;За ползване на зали-общинска собственост или терени-публична общинска собственост се подава искане "по образец" до Кмета на Община Несебър, на гише №1 в офис №2 на Центъра за административно обслужване /гр.Несебър, ул. „Еделвайс“ №10/ или на contacts@nesebar.bg. В искането задължително се посочва лице и телефон за контакти. Дължимата сума се внася, след одобряване на искането и включване в график на заетостта. Дължимата сума се внася:
- по банков път. Банкова сметка на Община Несебър:
УниКредит Булбанк: BIC: UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400
Код за вид плащане 444100

- в брой. В Конферентен център "Сочи", гр.Несебър - стара част или в сградата на Община Несебър, ул. "Еделвайс" №10, отдел ГРАО или в отдел "Несебър-световно наследство", гр.Несебър, ул. "Отец Паисий".
Дължимата сума се определя съгласно Наредба №11 за определяне и администратиране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. Фактура се издава до 5 дни след плащането в счетоводството на общината /гр.Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, ет.V/.

ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА "АРЕНА НЕСЕБЪР"

ПОЛЗВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ "АРТИУМ" - НЕСЕБЪР

ПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ ОБЩИНСКИ ЗАЛИ

ПОЛЗВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕ „ЯНА ЛЪСКОВА

ПОЛЗВАНЕ НА СЦЕНА "АМФИТЕАТЪР" НЕСЕБЪР

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА/СЦЕНА В ГРАД ОБЗОР

ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРЕНИ-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЗабележка: за ползване на Многофункционалната зала или Амфитеатралната цена на открито в град Обзор се подава искане до кмета на Кметство Обзор, където се заплаща дължимата сума.

Контакти:

1. Център за административно и информационно обслужване в Община Несебър,
офис 2, гише 1 - 0554 29381
2. За ползване на спортна зала "Арена Несебър": Антони Тодоров, 0893580893, arenanessebar@gmail.com
3. За ползване сцената на Амфитеатър - Несебър към отдел "Несебър-световно
наследство", гр. Несебър, ул. "Отец Паисий" 0554 / 43074, nsn2012@abv.bg
4. За ползване на Центъра за култура и образование „Артиум“ - Денис Гонсалвеш,
0893 559430, artium.gonsalvesh@gmail.com
5. Конферентен център "Сочи", гр. Несебър - стара част - 0554 / 45738,
ritualnazala@gmail.com. И при сключване на брак на открито.
6. Читалище "Яна Лъскова-1905" - 0554 / 0554 43159
7. Кметство Обзор, специалист "Култура" - 0556 / 35109, kmetstvo_obzor@abv.bg

Заявление за ползване на зала Център за Култура и Образование " АРТИУМ" гр.Несебър

Заявление за ползване зала- общинска собственост или терен- публична общинска собственост

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ - ОФИС №2, ГИШЕ № 2 И ГИШЕ № 3 - Телефон: 0554 / 2-93-82 | 0893303633 | мейл: caio_2_23@nesebar.bg

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/16470

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/16495

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17635

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/16994

Одобряване на подробен устройствен план

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18540

Изменение на план на новообразувани имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87303

Издаване на виза за проектиране

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18223

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17020

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17056

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18169

Издаване на скици за недвижими имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/101060

Извадка от кадастрален или регулационен план

Издаване на скица  по регулация с координати

Издаване на комбинирана скица между кадастрална карта и регулационен план

Издаване на комбинирана скица между кадастрална карта и повече от един регулационен или кадастрален план

Предоставяне на цифров модел на част от регулационен план за един или група имоти

Предоставяне на координати или коти на осови и полигонови точки

Предоставяне на графична извадка от регулационен план

Предоставяне на копие от кадастрален или регулационен план

50,00 лв.

50,00 лв.

70,00 лв

 

100,00 лв.

 

10,00 лв. за имот + 2,00 лв. за всеки следващ имот

 

15,00 лв. за точка

 

25,00 лв.  за лист

25,00 лв. за платно

Необходими документи:

 1. Заявление по образец – ИЗТЕГЛИ ТУК;
 2. Документ за собственост на имота (нотариален акт, протокол за съдебна делба, договор за доброволна делба, приватизационен договор за покупко-продажба, отстъпено право на строеж, съдебно решение, протокол за въвод във владение).
 3. В случай, че титулярът на собствеността е починал, се представя удостоверение за наследници;
 4. Пълномощно в случаи, че заявлението се подава от пълномощник.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни.

Нормативно основание: Наредба № 11 на общински съвет Несебър за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Несебър – чл.63, ал.8 – 15.

Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17580

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87281

Издаване на разрешение за строеж

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18494

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18550

Заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж

Необходими документи:
1.Документ за самоличност (за справка) или нотариално заверено пълномощно , ако лицето се представлява от пълномощник;
2.Заявление свободен текст  ;
3.Документ за собственост ;
4.Разрешение за строеж ;

Заплащане: 50,00 лв.

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

Изисквания, процедура: Подписва се от главния архитект на общината - Арх. В. Димов, 0554 29336, ет.3, кабинет 34

Нормативно основание: Закон за устройство на територията чл.148, ал.4 и чл.161, ал.1.

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18534

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/16548

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18175

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17640

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/16551

Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/16707

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/71988

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17003

Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87297

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/19739

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15696

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/17343

Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87299

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18168

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18438

Попълване на специализираната кадастрална карта и издаване на удостоверение по чл.54а, ал.2 от ЗКИР

Необходими документи:

 1. Заявление по образец ИЗТЕГЛИ ТУК;
 2. Документ за собственост (нотариален акт, протокол за съдебна делба, договор за доброволна делба, приватизационен договор за покупко-продажба, отстъпено право на строеж, съдебно решение, протокол за въвод във владение).
 3. В случай, че титулярът на собствеността е починал, се представя удостоверение за наследници;
 4. Разрешение за строеж;
 5. Геодезическо заснемане на обекта (и в цифров вид  на CD ) – 2 бр.
 6. Пълномощно в случаи, че заявлението се подава от пълномощник;

Заплащане: 70,00 лв.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Наредба №11 на Общински съвет Несебър.

Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87301

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/72254

Изготвяне писмена справка за предвиждания на действащи планове

Необходими документи:
1. Документ за самоличност (за справка) или нотариално заверено пълномощно , ако лицето се представлява от пълномощник;
2. Заявление свободен текст ;
3. Документ за собственост ;
4. Удостоверение за наследници – при наследствен имот .

Заплащане: 70,00 лв.

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни.

Изисквания, процедури: подписва се от главния архитект на общината.
Арх. В. Димов, 0554 29336, ет.3, кабинет 34

Нормативно основание: Закон за устройство на територията, Наредба №11 на Общински съвет Несебър.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/18264

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87277

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87279

Освидетелстване на сгради и издаване заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Необходими документи :
1.Документ за самоличност (за справка) или нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник;
2.Заявление свободен текст;
3. Документ за собственост.

Срок за предоставяне на услугата: 30 дни

Изисквания: Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците.

Заплащане: услугата е безплатна.

Срок на действие: до изпълнение на заповедта, с която се задължава собственикът да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване, освен ако съдът не постанови спиране на нейното изпълнение до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.195, ал.5; чл.196ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ - офис № 2, гише № 4
0554 29383, d.staneva@nesebar.bg

Категоризация на заведения за хранене и развлечение - 2088

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15923

Категоризация на места за настаняване - 2047

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15877

Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости - 3122

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/107058

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект - 2123

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15944

Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице - 2008

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15847

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект - 2089

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/103380

Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта - 2050

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15916

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта - 3087

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/107037ТАРИФА НА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

• Минимални задължителни изисквания за съответните категории на туристическите обекти, които се определят от кмета на общината (съгласно чл.128 от ЗТ)

Хостели 1,2,3 звезди
Хотели 1 звезда
Хотели 2 звезди
Заведения за хранене и развлечения 1 звезда
Заведения за хранене и развлечения 2 звезда
Заведения за хранене и развлечения 3 звезда
Къмпинги и бунгала 1,2,3 звезди
Къщи за гости 1,2,3 звезди
Пансиони 1,2 звезди
Почивни станции 1,2,3 звезди
Семейни хотели 1,2,3 звезди

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВИДОВЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ 2020

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, офис №2, гише №5, телефон 0554 29383, delovoditel@abv.bg

СПИСЪК №1 НА ЛИЦАТА С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО ПО НАРЕДБА № 2 – ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ОТКРИТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Ползване на общински терен   пред магазини, офиси и домове за продажба на селскостопанска продукция, хранителни или промишлени стоки

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане:


Таксите са в лева на кв. м.

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

на ден    
на месец              

12.00
I зона  -  62.40
II зона  - 52.80
III зона  - 28.80

9.60
48.00

7.20
24.00

Таксите в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Таксата се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.
За I и II група инвалиди, както и за лица, регистрирани като социално–слаби /съгласно действащото законодателство/, с постоянен адрес на територията на Община Несебър, размерът на таксите се намаляват с 50%.

I зона: гр. Несебър – стара част, гр. Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“, ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“, кк „Слънчев бряг“ – без района на общежитията и кв. „Старият възел“;
II зона: гр. Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул. „Места“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Св.св. Кирил и Методий“; ул. „Дюни“; ул. „Еделвайс“; жк “Младост“;
III зона: гр. Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк ”Черно море”; кк Слънчев бряг – общежития и кв. „Старият възел“.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл. 7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 37.

Ползване на общински терен за разполагане на маси, столове и витрини пред обекти за обществено хранене

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане:


Таксите са в лева на кв. м.

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

на ден

    

 

на месец              

I зона -  2,00
II зона – 1,50
III зона -1,20

 

І зона -  23,00
II зона – 20,00
III зона  - 12,00

1,30

 

 

14,00

0,60

 

 

10,00

I зона: гр. Несебър – стара част, гр. Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж; ул. „Хан Крум“, ул. „Отец Паисий“, ул. „Любен Каравелов“; ул. „Христо Ботев“, ул. „Иван Вазов“; ул. „Струма“; ул. „Гоце Делчев“; ул. „Изгрев“, кк „Слънчев бряг“ – без района на общежитията и кв. „Старият възел“;
II зона: гр. Несебър – нова част: ул. „Зорница“; ул. „Васил Левски“; ул. „Прибойна“; ул. „Места“; ул. „Г. С. Раковски“; ул. „Св.св. Кирил и Методий“; ул. „Дюни“; ул. „Еделвайс“; жк “Младост“;
III зона: гр. Несебър – нова част: ул. „Преслав“; ул. „Витоша“; ул. „Рила“; жк ”Черно море”; кк Слънчев бряг – общежития и кв. „Старият възел“.

Цените в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Цената се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 42.

Ползване на общински терен за търговия със селскостопанска продукция 

Изискуеми документи:
Заявление за ползване на общ. място/сергия по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Документ  за  регистрация  като  производител   на селскостопанска  продукция,  когато  заявителя е физическо лице /копие/
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7 и чл.9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл.29, чл.30, чл.31, чл.32, чл.33 и  чл.34.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане
Таксите в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Таксата се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.
За I и II група инвалиди, както и за лица, регистрирани като социално–слаби /съгласно действащото законодателство/, с постоянен адрес на територията на Община Несебър, размерът на таксите се намаляват с 50%.
Производител на селскостопанска продукция - пенсионер, който е с постоянен адрес на територията на община Несебър, ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите.


Таксите са в лева

гр. Несебър
кк Слънчев бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

За ползване на пазари
на кв. м.на ден    
на кв. м. на месец              

 

3.10
28.80

 

2.20
24.00

 

1.20
12.00

За продажба от превозно средство, впрегнато с добитък
на ден

 

Не се разрешава

4.80
Не се разрешава в туристическия сезон

 

3.60

За продажба от лек автомобил
на ден

4.80
Не се разрешава в туристическия сезон

 

3.60
Не се разрешава в туристическия сезон

 

2.00

За продажба от товарен автомобил или ремарке
на ден

14.40
Не се разрешава в туристическия сезон

 

9.60
Не се разрешава в туристическия сезон

 

8.80

Ползване на общинско място /сергия/ за  продажба на  печатни произведения и плетиво

Изискуеми документи:
Заявление за ползване на общ. място за продажба на плетиво по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане


Таксите са в лева на кв. м.

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

 
на месец              

 

31.20

 

28.80

 

10.00

Таксите в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Таксите се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.
Продавачи на плетиво с постоянен адрес в община Несебър ползват отстъпка от 50%.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 39.

Ползване на общинско за продажба на произведения на художествени занаяти и приложните изкуства

Изискуеми документи:
Заявление за ползване на общ. място/сергия за художник по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Документ удостоверяващ завършено художествено образование /копие/. Не важи за лице, получило разрешение за ползване на общинско място за предходната година.
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане


Таксите са в лева

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

 
на кв. м. на месец              

 

72.00

 

28.80

 

-

Таксите в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Таксите се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.
За I и II група инвалиди, както и за лица, регистрирани като социално–слаби /съгласно действащото законодателство/, с постоянен адрес на територията на Община Несебър, размерът на таксите се намаляват с 50%.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 41.

 

Търговия с промишлени стоки на общински пазари

Изискуеми документи:
Заявление за ползване на общ. място/сергия по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане


Таксите са в лева  на кв. м.

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

 на ден    
на месец              

9.60
57.60

8.40
38.40

7.20
24.00

Таксите в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Таксите се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 36.

Ползване на общинско съоръжение за търговия на открито

Изискуеми документи:
Заявление за ползване на общ. място/сергия по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Заявление за общинска сергия за продажба на риба на Рибна борса „Пристанище“, гр. Несебър: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Заявление за ползване на общ. място/сергия на „Улицата на занаятите“ по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Заявление за ползване на общ. място/сергия за художник: ИЗТЕГЛИ ТУК!

УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане за 1 месец:
за продажба на мед                                                                     - 30,00 лв.
за продажба на картини, на ядки, на сувенири или на риба   - 40,00 лв.     
за павилион                                                                                  - 50,00 лв.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър – чл. 130.

Ползване на общинския терен  при издадено разрешение за поставяне на преместваем обект

След издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект върху общински терен от архитекта на общината се заплаща месечна цена за ползване на общинския терен:


Цените са в лева на кв. м . на месец

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

За продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол                

І зона -  60,48
II зона – 46,08
III зона  - 28,80

І зона -  51,84
II зона – 46,08

І зона -  31,68
II зона – 25,92

За продажба на промишлени стоки              

І зона -  69,12
II зона – 54,72
III зона  - 34,56

І зона -  46,08
II зона – 40,32

І зона -  28,80
II зона – 23,04

За обущарски, часовникарски и ключарски услуги 

І зона -  41,52
II зона – 32,88
III зона  - 20,76

І зона -  27,60
II зона – 24,00

І зона -  17,28
II зона – 13,80

За банкомати, телефонни кабини и други подобни

70,00

58,00

43,00

I зона: гр. Несебър – стара част, гр. Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж, ул. ”Хан Крум”, ул. ”Отец Паисий”, ул. ”Л. Каравелов, ул. ”Ив. Вазов”, ул. ”Струма”, ул. ”Г. Делчев”, ул. ”Изгрев”, ул. ”Хр. Ботев”,   к.к. Слънчев бряг – без района на общежитията и кв. ”Стария възел”. гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда и останалите селища – централна търговска част на населените места.
II зона:  гр. Несебър – нова част: ул. ”Зорница”, ул. ”В. Левски”, ул. ”Прибойна”, ул. ”Места”, ул. ”Г. С. Раковски”, ул. Св. Св. Кирил и Методий,  ул. ”Дюни”, ул. ”Еделвайс”, жк ”Младост”.  гр. Обзор, гр. Свети Влас, с. Равда и останалите селища –  извън централната търговска част на населените места.
III зона: гр. Несебър – нова част: ул. ”Преслав”, ул. ”Витоша”, ул. ”Рила”, жк „Черно море”. к.к. Слънчев бряг: общежития и кв. „Стария възел”.    

Цените в таблицата важат за периода от 1 юли до 31 август на съответната година. През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната цена на услуга за кв. м., а неработещите през същия период - 2%.
Цената се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.

Нормативно основание:
Наредба № 10 на ОбС Несебър – чл. 26
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 126, чл. 127 и чл. 128

Разрешение за създаване, разпространение и използване с търговска цел на предмет, представляващ или съдържащ изображение на културна ценност, публична общинска собственост                         

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин за предоставяне на услугата: При подписване на договор се получава холограмен стикер
Заплащане: 0,20 лв. за един брой предмет

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър – чл. 123

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15990

След издаване на Разрешението за поставяне на РИЕ върху общински терен от архитекта на общината се сключва договор, съгласно чл.69 от Наредба №10 на Общински съвет – Несебър.

Отговорен служител за сключване на договори относно ползването на общински терен за монтиране РИЕ на стойка, или за ползването на РИЕ, собственост на общината: Тихомир Николов – гл. експерт,             0554 29 395, nikolov_tihomir@abv.bg

Заплащане на ползването на общински терен за РИЕ:
За РИЕ на стойки върху терен, общинска собственост:
-   от м. май до м. октомври    -      26,40  лв. на кв. м. на месец
(за двустранните РИЕ цената се удвоява)

   -   от  м. ноември до м. април  -     13,20 лв. на кв. м. на месец
(за двустранните РИЕ цената се удвоява)

  За  ползване на съоръжение РИЕ, общинска собственост:
-   от м. май до м. октомври      -    36,00  лв. на кв. м. на месец
(за двустранните РИЕ цената се удвоява)

   -   от  м. ноември до м. април -  18,00 лв. на кв. м. на месец
(за двустранните РИЕ цената се удвоява)

  За свободно стоящи или монтирани информационно - указателни табели

 1. 18.00 лв. на кв. м. на месец  

За осветените РИЕ консумираната ел. енергия се заплаща допълнително.

При заплащане на цялата годишна цена в срок до 10 дни от сключване на договора се ползва отстъпка от 10%. 

ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ТЕРЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – проверява се служебно!       

Нормативно основание:
За издаване на Разрешение за поставяне - Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1,  Наредба №10 на ОбС – Несебър – чл.60-68 и Наредба № 11 на ОбС - Несебър - чл. 76.
За ползване на общинския терен - Наредба № 11 на ОбС - Несебър - чл. 122, ал. 1-5.

Реклама за краткосрочен  период  /по малък от един месец/ - чрез транспаранти, знамена и надписи и информационно указателни табели. 

Реклама  чрез използване на автомобил със звуков сигнал

 

6,00 лв. на кв. м. на ден

 

 

12,00 лв. на ден

 

Необходими документи:
Заявление свободен текст.
ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ТЕРЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – проверява се служебно!       

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър,  чл. 122, ал.6 и ал.7;
Наредба № 10 на Общински съвет – Несебър, чл.50 – чл.54 и чл.58

Извършване на търговска дейност „Атракцион – панорамно влакче” в пешеходната зона на гр. Несебър, нова - стара част

Изискуеми документи:
Заявление свободен текст с оферта на кандидата;
Свидетелство за регистрация на превозното средство;
Документ за преминал годишен технически преглед;
Протокол   за  съответствие,   издаден  от  лицензирана  лаборатория,   за  годността   на  превозното средство да превозва пътници;
Застраховка на местата на водача и пътниците.
ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР НЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ТАЗИ УСЛУГА – проверява се служебно!  

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината.

Срок на действие на Разрешението: м. май - м. октомври на календарната година.

Заплащане: 1800 лв. на месец за 1 влакче.
Цената се заплаща месечно, от 20-то до 30-то число на текущия месец.

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър,  чл. 45.

Извършване на атракционна дейност „превоз на пътници“ с регистрирано на територията на община Несебър пътно превозно средство с животинска тяга – файтон

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Регистрационен талон на ППС с животинка тяга - файтон /за справка/
Срок за предоставяне на услугата: веднага
Заплащане:
- За м. юни, м. юли и м. август – 150 лв. на месец;
- За останалия период – 80 лв. на месец.
Нормативно основание: Наредба №11 на Общински съвет – Несебър, чл.108А, ал.2.
Водачите на ППС с животинска тяга – файтони са длъжни да спазват утвърдените маршрути и местостоянки. Нарушителите  се наказват с глоба от 50.00 до 500.00 лв.

Търговия със стоки в организиран тематичен базар - общинска собственост

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане за услугата:
За 1 месец – 40,00 лв.
За 1 година – 300,00 лв.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на ОбС Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на ОбС Несебър – чл. 46.

Ползване на общински места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки

Изискуеми документи:
Заявление свободен текст.
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: за деня.

Срок за предоставяне на услугата: веднага

Заплащане:


Таксите са в лева на кв. м.
на ден

гр. Несебър
кк Слънчев бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

 

2.50

1.20

1.20

Размерът на таксите важи от 1 юли до 31 август. За останалите месеци  работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната такса за кв. м., а неработещите през същия период 2%.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на Об С Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на Общински съвет гр. Несебър – чл. 43.

Ползване на общински места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и др. подобни

Изискуеми документи:
Заявление свободен текст.
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Срок за предоставяне на услугата: веднага

Заплащане:


Таксите са в лева за 1 кв. м.

гр. Несебър
кк Сл. бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

за ден    
за месец              

1.00
28,80

1,00
19,20

0,70
14,40

Размерът на таксите важи от 1 юли до 31 август. За останалите месеци  работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната такса за кв. м., а неработещите през същия период 2%.

Нормативно основание:
Наредба № 2 на Об С Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на Общински съвет гр. Несебър – чл. 44.

Ползване на общински терен за търговия с дърва от товарен автомобил или ремарке

Изискуеми документи:
Заявление свободен текст.
УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ЛИЦА, КОИТО ИМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР – проверява се служебно!

Начин на предоставяне на услугата: В 10 дневен срок от заседание на Комисия, определена със заповед на кмета на общината, се издава Разрешение за търговска дейност на открито от зам. кмет „Търговия и туризъм“.

Срок на действие на Разрешението: до една година.

Заплащане:


Таксите са в лева

гр. Несебър
кк Слънчев бряг

гр. Обзор
гр. Свети Влас
с. Равда

Останалите селища

на ден    
на месец              

12.00
72.00

7.20
36.00

6.00
18.00

Нормативно основание:
Наредба № 2 на Об С Несебър – чл.7, чл. 8 и чл. 9;
Наредба № 11 на Общински съвет гр. Несебър – чл. 35.

Временно заемане на части от тротоара за разполагане на материали и техника във връзка с извършване строително монтажни работи

Изискуеми документи: не се изискват.

Срок за предоставяне на услугата: веднага

Заплащане: 5,00 лв. на кв. м. на ден

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет гр.Несебър – чл. 48.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА БЕЗПЛАТНО КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛ

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране - 2012

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14422

Заявления се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Струма“ №6, 0554 42869, parking@nesebar.bg.

Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства - 2035

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14458

Заявления се приемат на адрес: гр. Несебър, ул. „Струма“ №6, 0554 42869, parking@nesebar.bg.

Услугата се заплаща в брой или безналично чрез ПОС терминал на място при нейното заявяване.

Абонамент по уличната мрежа или в зони, обособени за паркиране

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Лична карта, документ за собственост или договор за наем – за справка;
Свидетелство за регистрация на автомобила – за справка.

Звено, в което се подават документите и се получава информация за преписката: „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, гр. Несебър, ул. „Струма“ №6, 0554 42869, parking@nesebar.bg.
Началник дейност: Атанас Драмчев: +359893303643, prpr@nesebar.bg

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни.

Изисквания, процедури, инструкции:
Услугата не се предоставя на лица със задължения към общината - проверява се служебно!
Издава се стикер с вписан периода на абонамента.
Табелата за платено паркомясто се премахва след изтичане на абонаментния период.

Срок на действие: Минималният срок на правото на платено паркиране
е 4 месеца.

Заплащане:

 1. абонамент „фиксирано паркомясто“ :  за лица с постоянен адрес или собствен жилищен имот в района - 20 лв. на месец;
 2. „служебен абонамент“ : за юридически лица, еднолични търговци, свободни професии, собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, в които извършват търговска/туристическа дейност – 60 лв. на месец.

Услугата се заплаща в брой или безналично чрез ПОС терминал на място при нейното заявяване.

Нормативно основание: Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на община Несебър; Наредба №11 на Общински съвет – Несебър, чл.138, ал.2 и ал. 10

Абонамент на паркомясто в общински паркинг

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Лична карта, документ за собственост или договор за наем – за справка;
Свидетелство за регистрация на автомобила – за справка.

Звено, в което се подават документите и се получава информация за преписката: „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, гр. Несебър, ул. „Струма“ №6, 0554 42869, parking@nesebar.bg.
Началник дейност: Атанас Драмчев: +359893303643, prpr@nesebar.bg

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни

Изисквания, процедури, инструкции:
Услугата не се предоставя на лица със задължения към общината - проверява се служебно!

Заплащане:
- За абонаментна карта за летния период на лица с адресна регистрация в населеното място - 75 лв.;
- За МПС на лица с адресна регистрация в населеното място – 25 лв. на месец;
- За абонаментна карта на търговци, развиващи дейност в общината – 100 лв. на месец или 300 лв. за периода май - септември;
- За абонамент на паркомясто в подземен закрит общински паркинг – 100 лв. на месец.
Услугата се заплаща в брой или безналично чрез ПОС терминал на място при нейното заявяване.

Нормативно основание: Наредба №11 на Общински съвет – Несебър, чл.138, ал.1 и ал. 3

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите - 2069

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14482

Не се издава разрешение на лица СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ към общината или към Националната агенция по приходите – проверява се служебно!

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници - 2715

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/107064

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници - 3167

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114894

Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници - 3166

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114886

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 594

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114888

Не се издава удостоверение на лица, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи КОГАТО СА ОСЪЖДАНИ за умишлено престъпление от общ характер или са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност, както и когато са участвали в управлението на търговец, на който правата са прекратени по реда на чл.12, ал.13, т.1, букви „а“, „в“, „г“ или „д“ от Закона за автомобилните превози през последните 2 години – проверява се служебно!

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 815

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114912

Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача - 1229

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114907

Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача - 1230

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114910

 

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 1442

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114891

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател - 357

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/114902

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга - 2087

 

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/102258

Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 5, 0554 29383;
Отговорен служител за услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869;
Регистър на ППС с животинска тяга се води в звено „Търговия на открито и РИЕ“, с началник М. Иванов: 0554 45928, +359893341657, m.ivanow@abv.bg

Услугата се заплаща в брой или безналично чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10 или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF, IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане: 448007

Извършване на атракционна дейност „превоз на пътници“ с регистрирано на територията на община Несебър пътно превозно средство с животинска тяга – файтон

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!

Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 5, 0554 29383.
Регистър на ППС с животинска тяга се води в звено „Търговия на открито и РИЕ“, с началник М. Иванов: 0554 45928, +359893341657, m.ivanow@abv.bg

Срок за предоставяне на услугата: веднага

Заплащане:
- За м. юни, м. юли и м. август – 150 лв. на месец;
- За останалия период – 80 лв. на месец.

Услугата се заплаща в брой или чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане: 448007

Нормативно основание: Наредба №11 на Общински съвет – Несебър, чл.108А, ал.2

Утвърждаване на маршрут за движение на МПС при атракционна дейност  „транспорт до Аквапарк“ и „Джип - Сафари“

Извършване на атракционна дейност „транспорт до Аквапарк или Джип – Сафари“

Изискуеми документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Проект на маршрут за движение на превозни средства
Списък на МПС и месеците през които ще извършват дейността
Копие на пълномощно, когато заявлението се представя от пълномощник

Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 2 и 3, 0554 29382;

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни.

Срок на действие на документа: до края на календарната година.

Заплащане: 200,00 лв. за всеки маршрут.
Услугата се заплаща в брой или чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане: 448007
След утвърждаване на маршрута се заплаща цена за услуга „извършване на атракционна дейност транспорт до Аквапарк или Джип – Сафари – 60,00 лв. за всяко МПС за месец.

Отговорен служител за услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността: кмет на Община Несебър.

Нормативно основание: Наредба №11 на Общински съвет – Несебър, чл.111А и чл.45, ал.2.

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари - 2051

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87265

Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 2 и 3, 0554 29382;
Услугата се заплаща в брой или чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане: 448007

Отговорен служител за услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869.

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя - 2103

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/87267

Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 2 и 3, 0554 29382;
Услугата се заплаща в брой или чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане: 448007

Отговорен служител за услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869.

Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица - 2394

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/14435

Заявления се приемат в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 2 и 3, 0554 29382;
Услугата се заплаща в брой или чрез ПОС терминал на касите в ЦАИО или по банков път: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, BIC:UNCRBGSF
IBAN:BG55UNCR76308400000400, код за вид плащане: 448007

Отговорен служител за услугата: Г. Николов – гл. експерт, gnikolov@nesebar.bg, 0554 42869.

Пътна помощ

2.50 лв. на километър

Повикване чрез телефоните на репатриращите автомобили
за Несебър 0893505202; 0893505205; 0893505209;
за Свети Влас 0893505260

Отдел ЕКОЛОГИЯ,

Началник отдел Красимира Георгиева Мандулева – 0554 42532

Гр. Несебър, к-кс „Младост“ блок № 64 (Белият блок)

Зелени телефони: 0554 22318, 0554 22390 и 0554 42532

Електронна поща: ekomania@abv.bg

Електронен портал за новини, програми, отчети и информация: http://nessebareco.com/

ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – НЕСЕБЪР

Началник приют Димо Стрялков – 0893303776, dimo_stryalkov@abv.bg

с. Равда, м. "Мерата"

телефон: 0893303727

За вземане на животни за отглеждане се заплаща цена:

 1. за женско куче – 76,00 лв.
 2. за мъжко куче – 66,00 лв.

Кучето се получава обезпаразитено, с ваксина против бяс, кастрирано, с идентификационен чип, издаден на паспорт и с нашийник с медальон.Издаване на разрешение за премахване на дървесна и храстова растителност (отсичане, преместване, окастряне) на дървета (храсти) от съответен вид.

Необходими документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК!
Документ за собственост, за правото  да се строи в чужд поземлен имот  или за притежания на други ограничени права – копие;
Документ за извършена оценка за съответствие по чл.142, ал.6 от ЗУТ – копие;
Експертна оценка за състоянието на дървесната и храстова растителност;
Други документи съобразно конкретния случай.

Заявленията се подават в Център за административно и информационно обслужване, офис 2, гише 2 и 3, телефон 0554 29382.

Орган, който издава разрешението: кмет на общината.

Заплащане: 20 лв. + обезщетение за всяко отсечено  дърво и/или храст, съгласно Тарифата за размера на обезщетенията за причинени вреди при премахване на озеленени площи, дървесна и декоративна растителност: ИЗТЕГЛИ ТУК!

Срок за предоставяне на услугата: 14 дни.

Нормативно основание:
Наредба №  18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Несебър и чл.115, ал.1 от Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър.

ОБЩИНСКО ПРИСТАНИЩЕ                                     

гр.Несебър,
ул. „Митрополитска“ №2

oppi@nesebar.bg

Директор

ЯНИ ЯНУЛОВ

0893 559295

Счетоводство

 

0554 29355За ДОМУВАНЕ на кораби за стопански риболов за съответната година, се заплаща ГОДИШНА ЦЕНА:
а) за кораби до 6 м. – 25,00 лв. на линеен метър;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 50,00 лв. на линеен метър; 
в) за кораби над 10 м. – 80,00 лв. на линеен метър.

 

За ДОМУВАНЕ на кораби за спорт и туризъм, с редовно разрешително от ИА „Морска администрация“, се заплаща ГОДИШАНА ЦЕНА:
а) за кораби до 6 м. – 30,00 лв. на линеен метър;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 60,00 лв. на линеен метър;
в) за кораби над 10 м. – 90,00 лв. на линеен метър  

Необходими документи:
Заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК;
Копие от позволително за плаване.

Разрешението се издава от директора на общинското предприятие.

Срок за издаване на разрешението: 3 дни.

Действие на разрешението: 1 година.

Начин на определяне на цената: линейна кейова цена за всеки започнат линеен метър от максималната дължина на кораби, обявена в корабните документи.
За ползване на вода и ел. енергия се заплаща цена на оператора, с която се възстановява реално заплатената на доставчика сума /EVN и ВиК/, увеличена с 10 %.
Собственик на кораб, с издадено и платено разрешително за домуване има право на ПРОПУСК ЗА ДОСТЪП НА ЕДИН АВТОМОБИЛ до пристанището с право на престой/паркиране до 30 минути - 50,00 лв. за година.

Нормативно основание: чл.140 от Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Несебър.

За ПРИСТАВАНЕ на кораби:
1. ДНЕВНА ЦЕНА (24 часа):
а) за кораби до 6 м. – 15,00 лв./ден;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 25,00 лв./ден;
в) за кораби над 10 м. – 40,00 лв./ден.
2. СЕДМИЧНА ЦЕНА:
а) за кораби до 6 м. – 60,00 лв./за 7 дни;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 80,00 лв./за 7 дни;
в) за кораби над 10 м. – 120,00 лв./за 7 дни.
3. МЕСЕЧНА ЦЕНА:
а) за кораби до 6 м. – 150,00 лв./месец;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 250,00 лв./месец;
в) за кораби над 10 м. – 400,00 лв./месец.
4. СЕЗОННА ЦЕНА (01.05 - 30.09):
а) за кораби до 6 м. – 300,00 лв./за сезон;
б) за кораби от 6 м. до 10 м. – 500,00 лв./за сезон;   
в) за кораби над 10 м. – 800,00 лв./за сезон.

За приставане за период до 7 дни вкл., цената се събира от служител на предприятието при приставане на кораба. За период по–дълъг от 7 дни, при приставането са заплаща цена за 7 дни и се подава заявление по образец: ИЗТЕГЛИ ТУК, като се прилага и копие от позволително за плаване.

Разрешението се издава от директора на предприятието и се доплаща дължимата цена за разрешения срок за приставане.
За ползване на вода и ел. енергия се заплаща цена на оператора, с която се възстановява реално заплатената на доставчика сума /EVN и ВиК/, увеличена с 10 %.

Срок за издаване на разрешението: 3 дни.

Нормативно основание: чл.140 от Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Несебър.

ПОЛЗВАНЕ НА ЩАНД-МАСА за първа продажба на риба - 150,00 лв. на месец

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЮСПЕСТ ЛЕД - 0,20 лв. на килограм

ПОЛЗВАНЕ НА СТАЦИОНАРНИЯ КРАН - 50,00 лв. за всяко ползване

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕСАР И РАМПА - 30,00 лв. за всяко ползване

За ползване на вода и ел. енергия се заплаща цена на оператора, с която се възстановява реално заплатената на доставчика сума /EVN и ВиК/, увеличена с 10 %.

Нормативно основание:  чл.140 от Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Несебър.Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд – 2006
(от  частни гори и имоти)

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/115502

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - 2068

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/115500

Закупуване на строителни материали  (трупи, греди, подпори или ритловици) и дърва за огрев от местното население

Необходими документи:
Документ за самоличност.

Срок за извършване на услугата: 30 дни срок за извоз от гората.

Заплащане  (цените по т. 1 – т. 6 са без ДДС):
1. едра (за кубичен метър) – 112,00 лв.
2. средна (за кубичен метър) – 97,50 лв.
3. дребна (за кубичен метър) – 90,00 лв.
4. дърва за местно население /с постоянен или настоящ адрес на територията на община Несебър/ - 70,00 лв. за пространствен кубичен метър. Допустими максимални количества дърва за огрев, както следва:
- за домакинство – до 8 пр.куб.м.;
- за лични нужди на местни търговци (без право на продажба) – до 10 пр.куб.м;
5. събиране отпадъчна дървесина (суха, паднала, клони и вършина) – 5,00 лв.
6. дърва за лица над 75 години с постоянен адрес в община Несебър – 45,00 лв. за пространствен кубичен метър. До 8 пр.куб.м и със срок на фактуриране до 31 юли.

Такса за ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ – 3,00 лв. за 1 бр. Издава се в деня на експедицията.

 

Нормативно основание:
Решение № 795, протокол №31 от 05.12.2022 г. на Общински съвет – Несебър.
Наредба № 11 на Общински съвет Несебър, чл. 99а, ал. 3.

Извадка от горски стопански план (ГСП) – таксационна характеристика и извлечение от картен лист

Необходими документи:
Заявление свободен текст;
Документ за самоличност.

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Заплащане – 10,00 лв.

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър – чл. 99а, ал. 4.

Издаване на други документи и дубликати на документи, създадени и съхранявани в ОП „УОГСГС“

Необходими документи:
Заявление свободен текст;
Документ за самоличност.

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Заплащане – 7,50 лв.

Нормативно основание:
Наредба № 11 на Общински съвет – Несебър – чл. 99а, ал. 5.

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения - 2066

 

Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения - 2007

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/115497

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар - 1996

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/115384

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи -2086  

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/115505

Услугата се предоставя от кметовете на населени места. За землището на гр. Несебър – от ОП „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Кабинет 65, етаж VІ  Телефон        Електронна поща 
Главен експерт   0554 / 2 93 49  2 93 71    d.kazakova@nesebar.bg 
         


ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, офис №2, гише 1, 0554 29381

Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост (изтегли)

Книга на етажната собственост (изтегли)


Споразумение за създаване на сдружение на собствениците (изтегли)

В помощ на етажните собственици - социална мрежа за съседи

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/72232

Приемане на Уведомления па чл.46 б от Закона за управление на етажната собственост

Необходими документи:
Уведомление по образец, ИЗТЕГЛИ ТУК!
Копие от протокол от Общото събрание на етажната собственост, заверено от председателя  на Управителния съвет на етажната собственост /управителя/ вярно с оригинала.

Заплащане: услугата е безплатна.

Нормативно основание: Закон за управление на етажната собственост – чл.46 буква б

Издаване на заверени копия от Протокол от Общото събрание на етажната собственост и приложения към тях

Необходими документи:
Заявление по образец, ИЗТЕГЛИ ТУК!
Документ за собственост – копие.

Заплащане: 15 работни дни: 3.00 лв. на страница;
При техническа възможност, уговорена предварително:

 1. 5 раб. дни - 4.50 лв. на страница;
 2. В рамките на раб. ден - 6.00 лв. на страница

Нормативно основание: Наредба № 11 на Общински съвет - Несебър за определяне и администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Несебър – чл. 118

Административнонаказателен процес по етажната собственост
Констативен протокол за установяване на нарушение, съставен от управителния съвет – ИЗТЕГЛИ ТУК!
Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели, а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели. Констативният протокол се връчва на нарушителя от съставителите.

Заявление за установяване на нарушение – ИЗТЕГЛИ ТУК!

Необходими документи:

1.            Констативен протокол за установяване на нарушения, подписан от нарушителя и данни по чл.42 от ЗАНН.

2.            Заверено от Председателя на Управителния съвет/Управителя копие на приетия от Общото събрание Правилник за вътрешния ред.

3.            Доказателства за надлежно връчване на Констативен протокол на нарушителя.

4.            Обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива.

5.            Опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива и кому са поверени за пазене.

Данни по чл.42 от ЗАНН: датата и мястото на извършване на нарушението; описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено; законните разпоредби, които са нарушени; собственото, бащиното и фамилното име и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, ЕГН, а в случай че е чужденец – имената, точния адрес, дата на раждане, а ако има информация за това – и място на раждане, по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа; имената, точните адреси и датата на раждане на свидетелите; обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива; имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, ЕГН; опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.


Заплащане: услугата е безплатна.


Нормативно основание: Закон за управление на етажната собственост – чл.57


Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията - 2784

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/93955

Заявлението се подава в Центъра за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1: 0554 29372, amilusheva@nesebar.bg

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) - 2391

https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/15732

Документите се подават и получават: Център за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1, телефон 0554 29372, amilusheva@nesebar.bg

Орган по настойничество и попечителство: секретар на Община Несебър, телефон 0554 29334, secretary@nesebar.bg

Правна консултация по настойничество и попечителство: Митошка Великова – гл.юк в отдел „ПНО“, кабинет 58, телефон 0554 29362, mvelikova@nesebar.bg

Не могат да бъдат членове на настойнически съвет, попечители и заместник-попечители недееспособните, лишените от родителски права и осъдените за умишлени престъпления. Установяването на съдимостта на лицата се извършва по служебен път!

Настойникът/попечителят ежегодно до края на м. февруари подава Годишен отчет за своята дейност. Отчетът може да се подаде:

 1. В Център за административно и информационно обслужване, офис 1, гише 1;
 2. Като подписан и сканиран документ на мейл: contacts@nesebar.bg
 3. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №10, Орган по настойничество/попечителство.


Формуляри и документи:
Срок за подаване: до 31 януари в Център за административно обслужване, офис 1, гише 1, 0554/29372

 1. Заявление за финансово подпомагане – по образец Приложение 1
 2. Декларация – по образец Приложение 1.1.
 3. Списък на картотекирани спортисти, участвали в Държавно първенство през предходната година и заверени картотеки от съответната спортна федерация – по образец Приложение 1.2
 4. Информационен финансов план  по образец - Приложение №3
 5. Копие на документи за придобита професионална правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове, съгласно Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта. Треньорите по футбол предоставят лиценз за правоспособност за треньор по футбол;
 6. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството;
 7. Формуляр за финансов отчет – по образец Приложение № 2
 8. Таблици към финансовия отчет (3 броя) – по образец.

Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе­ни документи и/или  неверни декларации, както и такива, които не са отчели финансовите средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи, нямат право на  финансово подпомагане за срок от 1 (една) година.

Спортен клуб, който не е получил финансова помощ през предходната година не попълва формулярите по т.7 и т.8.

Когато размерът на отчетните финансови средства е по-нисък от размера на получените финансови средства, спортният клуб възстановява разликата по банковата сметка на Община Несебър в срок до 31.01 на годината, следваща годината на отчитане.   След 31.01 се дължи и лихва.

Финансово подпомагане могат да получат спортни клубове, които:

 1. са юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, със седалище на територията на община Несебър и развиващи спортна дейност на територията на община Несебър;
 2. са вписани в Търговския регистър и регистъра на сдруженията с нестопанска циел към Агенцията по вписване;
 3. са членове на  лицензирана спортна федерация и  отговарят на изискванията  чл. 14 и чл.15, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и са вписани в централният регистър на Министерството на младежта и спорта или Български футболен съюз;
 4. в годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това;
 5. водят активен тренировъчен процес и участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;
 6. водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
 7. имат треньори с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба № 2 от 27 март 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, като същите да са вписани в Регистъра на спортно-педагогическите кадри към Министерството на младежта и спорта;
 8. не по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори  от съответния спортен клуб да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Несебър;
 9. нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.

За информация: Директор на дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност“ – Георги Щерев Попов,             0554/29321, 0893303617, g.shterev@nesebar.bg

Нормативно основание:
Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.

Ред за отпускане на финансова помощ:

 1. Постъпилите заявления се разглеждат от Комисия в срок до  1 месец от приемането на бюджета на Община Несебър.
 2. Протокол от заседанието на Комисията се представя на председателя на общинския  съвет, който в 5 дневен срок изготвя докладна записка  до  общинския съвет за приемане на решение за финансово подпомагане на одобрените  спортни клубове.
 3. В срок до 15 дни след влизането в сила на решението на общинския съвет в отдел „Правно-нормативно обслужване“ се изготвя проект на Договор за финансово подпомагане: Невелина Тълпигова – 0554/29362, 0893505153, ntalpigova@nesebar.bg. Договорът се подписва от двете страни.
 4. Финансовата помощ се отпуска по банков път след подаване на заявление, свободен текст в Центъра за административно обслужване, офис 1, гише 1.

Ново!

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или БУЛСТАТ-а на фирмите.
Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ има версия и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чуждестранни граждани.


БЪРЗ ДОСТЪП: