ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

Управление „Социални грижи и услуги” е второстепенен разпоредител с бюджет към Община Несебър.
Структурата, числения състав и бюджета на Управлението се определят с решение на Общински съвет - Несебър.

Управление „Социални грижи и услуги” осъществява дейности по предоставяне на социални услуги на населението на територията на община Несебър чрез:

 1. Домашен социален патронаж,
 2. Център за социална рехабилитация и интеграция за деца,
 3. Център за обществена подкрепа,
 4. Асистентска подкрепа, механизъм лична помощ,
 5. Проект "Топъл обяд",
 6. дейности по предоставяне на социални услуги по различни проекти и програми.

В офисът на управлението можете да получите информиране и консултиране за предоставяните социални услуги на територията на общината; насочване за ползване на социални услуги според Закона за социални услуги и подзаконовите нормативни документи.

Управлението е с адрес: гр. Несебър ул. „Хан Крум” № 22А, тел. 0554/42796 или 0554/45122

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ" ПРИ ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Местоположение: гр. Несебър,  ул. “Любен Каравелов“ №1  /в двора на училището/
Пунктове за раздаване на храна:
гр.Несебър ж.к."Черно море 1" №112 / в Детска градина „Моряче“/
гр.Обзор, ул. „Васил Левски“ №2 /в Детска градина „Обзорче“/
к.к Слънчев бряг, кв. „Чайка“ №115 /в Детска градина „Слънце“/
гр. Свети Влас,  ул. “Илинден“/бившият пенсионерски клуб/
с. Равда, ул.“Македония“ №2 /в Кметството/
с. Кошарица,  Кметството
с. Оризаре,  ул. “Христо Ботев“ №11 /в Здравна служба/
с. Тънково,  Кметството
Услуги/дейности: ДМК  предоставя храна на деца от 10/десет/ месеца до 3/три/години.

Необходими документи:

1. Писмено заявление по образец
2. Копие от акта за раждане на детето
3. Медицинска бележка от личния лекар за хранителния режим  на детето
Документите се подават в Центъра за административно и информационно обслужване в Община Несебър, офис №2, гише №1.
Закупуването на купоните се извършва всеки делничен ден от 11.30 до 12.30 часа на мястото на раздаване на храната.
Стойността на един храноден за родители с постоянен адрес в община Несебър е 2.00лв.
Стойността на един храноден за родители,които нямат постоянен адрес в община Несебър е 4.00лв.
Раздаването на храната се извършва от 11.30 до 12.30часа.

СЕДМИЧНО МЕНЮ:
Деца от 10 месеца до 1 година
Деца от 1 до 3 години

ПРАВИЛНИК НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете на обслужваните лица.
На територията на община Несебър Домашен социален патронаж съществува от 1986 година.
Домашен социален патронаж – Несебър е с капацитет 300 потребителя и обслужва лица от гр. Несебър, кк Слънчев бряг, гр. Свети Влас и селата Равда, Тънково, Оризаре, Гюльовца, Кошарица.
Филиал ДСП – Обзор обслужва 60 потребителя от гр. Обзор и селата Баня и Приселци.

1. Условия, на които трябва да отговарят потребителите на услугата:
- лица в пенсионна възраст;
- лица с намалена работоспособност 50% и над 50% , удостоверена с ЕР на ТЕЛК ;
- деца с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК
С предимство се ползват хората с намалена трудоспособност над 90% с чужда помощ и самотните лица в пенсионна възраст.
Ветераните от войните са с предимство при ползване услугите на ДСП, съгласно чл. 4 от Закона за ветераните от войните.

2. Социалните услуги, осъществявани по домовете на потребителите включват:
- приготвяне и доставка на храна до дома на потребителя;
- поддръжка на хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужваното лице;
- битови услуги - закупуване на хранителни продукти, медикаменти, заплащане на електрическа енергия, телефон, вода със средства на лицето;
- съдействие при осигуряване на необходимите помощни средства при лица с увреждания;
- оказване на помощ и съдействие при изготвяне на документи за Дирекция "Социално подпомагане", общинска администрация, TEЛK, НЕЛК и др.
Социалните услуги могат да се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата.

3. Необходими документи за кандитстване:
- Заявление - декларация по образец;
- Медицинско удостоверение от личния лекар по образец;
- Лична карта или паспорт за справка;
- Копие на нотариален акт за собственост - за справка
- Копие на ЕР на ТЕЛК, ако има такова;
- Копие на удостоверение за участие във войните, когато кандидата e ветеран или военноинвалид;
Извършва се социална оценка, която се отразява в доклад-предложение от социалния работник, като се описва мотивирано необходимостта от социални услуги за нуждаещото се лице. В 7-дневен срок от представянето на доклад-предложението се издава заповед от управителя на ДСП, с която се разрешава или отказва ползването на социалната услуга и се сключва договор.
За предоставените услуги се заплаща месечна такса, съгласно чл.53, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Несебър. Дължимите такси се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца, за които се дължат. При събирането на месечната такса се издава квитанция на патронирания срещу подпис.

4. Адрес, телефон:
гр. Несебър, ул. “Хан Крум” №22А, 0554 42005, Управител - Йонка Георгиева

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - НЕСЕБЪР

                        ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”-ГР.НЕСЕБЪР

Център за социална рехабилитация и интеграция “Слънчице” е разкрит от Община Несебър на 30.05.2008г.
ЦСРИ-гр.Несебър представлява комплекс от социални услуги за подкрепа на индивидуалното развитие, създаване, поддържане и разширяване на  социалните умения, както и за обучение за водене на      самостоятелен начин на живот на деца с увреждания, деца със специфични образователни потребности и речеви нарушения, и на техните семейства в община Несебър .Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности.
Капацитетът на Центъра е 30 деца.

ЦЕЛИ
•Осигуряване качество на живот за децата със специфични потребности чрез предоставяне на социални услуги, подпомагаща тяхната социална интеграция
•Постигане на практическа и социална  автономност. Развитие на познанието и        интелектуалния потенциал на потребителите на социалната услуга
•Осъществяване на корекционно-компенсаторна работа с деца с увреждания и специфични образователни потребности
•Подпомагане интеграцията на децата чрез придобиване на знания и умения за справяне съобразно образователните и социалните им          потребности
●Оказване на подкрепа на родителите/законните представители на децата с увреждания и на техните близки в морален и социален аспект
●Привличане на повече обществена подкрепа в интерес на децата със специфични потребности и техните семейства

                                      МИСИЯ

Мисията на ЦСРИ-гр.Несебър е подпомагане на децата със специфични потребности на възраст от 3 до 18 години и на техните семейства в процеса на интеграция и пълноценна социална реализация в обществото.

ЦЕЛЕВИ  ГРУПИ
Основните целеви групи на ЦСРИ “Слънчице” са деца от 3      до   18 години с физически и умствени увреждания       /лека и средна степен на умствена изостаналост,    Детска церебрална   парализа,   Синдром на Даун,      множествени         увреждания и др. /, Генерализирани  разстройства в развитието /аутизъм/;   образователни     затруднения и речеви нарушения.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
ЦСРИ се финансира като социална услуга в общността чрез бюджета на Община Несебър.
Предлаганите социални услуги в ЦСРИ са:
●Консултативни дейности—насочени към кандидат-потребителите и към техните близки:
-предоставяне на информация в областта на социалната закрила за възможностите за подкрепа и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена
- консултативна работа чрез предоставяне на практически указания и насоки с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия
-работа със семейството на детето-потребител: привличане и оказване на подкрепа на родителите/законните представители/ и на близките, които полагат грижи за детето с цел активно съдействие и поемане на задачи за подкрепа на детето в домашна среда
●Терапевтични дейности и обучителни практики /логопедична, психологическа, занимателна и игрова терапия в Монтесори среда, занимания в мулти-сензорна среда/—имат индивидуална насоченост и целят да развият и/или да създадат умения, които са нарушени или загубени
●Рехабилитационни  дейности /двигателна, социална, психологическа, логопедична и специално-педагогическа рехабилитация/—насочени към възстановяване и социална интеграция
Социалната услуга “ЦСРИ” е доброволна, предлага се почасово и е безплатна за децата-потребители.

ПЕРСОНАЛ
В ЦСРИ работи екип от 9 души:
директор, 2-ма социални работници, логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, помощник-възпитател и шофьор

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА “ЦСРИ”
Желаещите да ползват социалната услуга трябва да живеят и да имат постоянен или настоящ адрес на територията на община Несебър. Заявление се подава в Отдел ”Закрила на детето” /ОЗД/-гр.Несебър към Дирекция за социално подпомагане /ДСП/-гр.Поморие, която е компетентния орган за издаване на направление за ползване на   социални услуги.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
●Направление за ползване на социалната услуга, издадено от Дирекция за социално подпомагане-гр.Поморие 
●Копие от Удостоверение за раждане на кандидат-потребителя
●Документ за самоличност /лична карта/ на родител/настойник/попечител—за справка
●Копие от ЛКК, ЕР на ТЕЛК/НЕЛК—ако има такова
●Договор
●други /по преценка на доставчика/

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ЦСРИ “Слънчице” се намира в гр.Несебър, на ул.”Струма” 14 и обитава част от първия етаж на жилищна сграда, който е общинска собственост. Центъра има обособено парк място за служебния автомобил със съответната маркировка.
Центъра разполага със следните специализирани кабинети и зали:
●Кабинет на Директора и социалните работници
•Кабинет за индивидуална работа  с логопед
•Кабинет за индивидуална работа с психолог
●Зала за специално-педагогическа и групова
работа в Монтесори среда
•Зала за двигателна рехабилитация
•Зала за мулти-сензорни занимания

 

ЗА КОНТАКТИ:

8230 гр. Несебър
ул.”Струма” № 14

тел.: 0554/ 46032
моб.: 0893/ 303 764
e-mail:csri_nessebar@abv.bg

ПРАВИЛНИК НА ЦСРИ "СЛЪНЧИЦЕ"

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институциите, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
Социалните услуги, предоставяни от ЦОП са напълно безплатни за всички клиенти.
Услугата е насочена към всички деца в риск живеещи на територията на община Несебър и техните семейства. Капацитетът на Центъра е 25 деца и обслужва:
• Деца с рисково поведение, извършители на престъпление и противообществени прояви;
• Дете и родител на дете, жертва на насилие (физическо, емоционално, сексуално или неглижиране);
• Дете и родител на дете в риск от отпадане от училище;
• Дете, което има проблеми в училище;
• Дете, на което му предстои настаняване в приемно семейство,
• Кандидати за полагане на приемна грижа и утвърдени приемни семейства;
• Дете, на което предстои осиновяване, семейство, желаещо да осинови дете и семейство на осиновители в следосиновителния период;
• Семейства, които не могат да се справят с проблемите по отглеждане и възпитание на детето;
• Семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и взаимоотношения.

Социални услуги за деца и техните семейства се предоставят чрез направление, издадено от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”. Родителите подават писмена молба до ДСП по настоящ адрес на детето. Към молбата се прилагат:
1. Документ за самоличност на единия от родителите /за справка/;
2. Копие от акт за раждане на детето.
3. ДСП/ОЗД предоставя на Център за обществена подкрепа следните документи:
- направление за ползване на социална услуга;
- социален доклад по случая;
- план за действие;
- други съпътстващи и важни за работата по случай документи.
Потребителите могат да бъдат насочени за ползване на социални услуги и със Задължително предписание (заповед) на ДСП в случаите, при които е идентифицирана потребност от консултиране, но липсва съдействие от страна на родителите.

Гражданите, желаещи да ползват еднократна консултация от някой от специалистите, работещи в ЦОП попълват заявление свободен текст. Заявлението се завежда в дневник на еднократните консултации, предоставяни в ЦОП.

За контакти: Директор Галина Славкова - тел. 0554 42295,
8230 гр.Несебър , ул."Струма" №14
e-mail: cop_nesebar@abv.bg

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
1. самообслужване;
2. движение и придвижване;
3. промяна и поддържане на позицията на тялото;
4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
5. комуникация.

Право на  услугата имат следните групи лица:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Асистентската подкрепа се предоставя в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда.

Необходимите документи за кандидатстване като потребител на услугата:
- Заявление-декларация за потребител по образец;
- Декларация по чл.18 от ППЗСУ по образец;
- Документ за самоличност (за справка при провеждането на срещата);
- Копие на акт за раждане – ако кандидатът е дете (за справка при провеждането на срещата);
- Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
- Медицински протокол на ЛКК (копие);
- Други медицински документи – актуална епикриза, становище от личен лекар и др. (копие);
- Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител).

Лицата, които желаят да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” завяват желанието си за ползване на услугата – лично, чрез законния си представител или чрез изрично упълномощено лице:
- в сградата на Управление “Социални грижи и услуги“ /Домашен социален патронаж/ всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа на адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ №22А
- по електронна поща: dsp_nesebar@abv.bg или  sg_uslugi@abv.bg

            Необходими документи за кандидатстване като социален асистент:

 1. Заявление – декларация за социален асистент по образец;
 2. Декларация относно друг трудов договор по образец.

За повече информация: 0554/42005 и 0554/42796.

БРОШУРА ЗА УСЛУГА „АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА“

"Лична помощ" е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.
Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.

Ползвател на лична помощ е:
1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината, доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на община, доставчик на личната помощ.

АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

 1. Заявление – декларация за асистент по МЛП по образец – Приложение №4;
 2. Декларация за неналагани мерки асистент МЛП по образец;
 3. Декларация относно друг трудов договор по образец.

 

СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:
Лице с увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ - Поморие. Лицето трябва да има настоящ адрес на територията на община Несебър. Документите се подават лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.

 1. Заявление – декларация за потребител по МЛП по образец – Приложение №1;

Документите на потребителите на услугата и на кандидатите за асистенти се подават в  Управление "Социални грижи и услуги": гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ №22А, тел. 0554/42005  или 0554/42796, e-mail: sg_uslugi@abv.bg

Обява за подбор на кандидати за потребители по проект № BG05SFPR002-2.001-0149- C01 „Грижа в дома в община Несебър“

ОБЯВА

            Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0149- C01 „Грижа в дома в община Несебър“, Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

 

Община Несебър
обявява подбор на кандидати за потребители
по проект  „Грижа в дома в община Несебър ”

            В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Несебър.
„Грижа в дома в община Несебър“ ще интегрира комплекс от услуги като:
- помощ в дома, която включва дейности като поддържане хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителите, съдействие за дребни битови ремонти, приготвяне на храна с продукти на потребителя, социални контакти и др.;
- медицински услуги: измерване на кръвно налягане, измерване на кръвна захар, поставяне на инжекции (предписани от личен лекар), смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства, организиране и подпомагане посещения на личния лекар и др.;
- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
Продължителността на услугата е 12 м., ще се предоставя на 111 потребителя. Всеки потребител ще получава почасово здравно-социална грижа.
Целта на Проект „Грижа в дома в община Несебър“ е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда.
Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:

 • Хора с увреждания;
 • Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

            Кандидат - потребителите на услугата „Грижа в дома в община Несебър“ е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление от кандидата (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо) - в случай на упълномощаване;
4. Документ за самоличност на упълномощено лице (ако е приложимо);
5. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

            За почасовите мобилни здравно – социални услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.

           
На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.
Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Грижа в дома в община Несебър“.

            Образците на необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата „Грижа в дома в община Несебър“ могат да бъдат получени в Управление "Социални грижи и услуги", гр.Несебър, ул."Хан Крум" № 22А

            За гр.Обзор и околните населени места образците на необходимите документи за кандидатстване за домашен помощник на услугата „Грижа в дома в община Несебър“ могат да бъдат получени в Домашен социален патронаж гр.Обзор________________________________________________________

Обява за набиране на домашни помощници по проект № BG05SFPR002-2.001-0149-C01 „Грижа в дома в община Несебър

 

ОБЯВА

 

            Във връзка с изпълнение на Проект № BG05SFPR002-2.001-0149- C01 „Грижа в дома в община Несебър“, Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,

 

Община Несебър
обявява подбор на кандидати за домашен помощник
по проект  „Грижа в дома в община Несебър”

 

            Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Несебър. За осъществяване на дейностите по проекта, Община Несебър в качеството си на бенефициент по Проект "Грижа в дома в община Несебър", набира кандидати за домашни помощници.
Лицата, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи до кмета на Община Несебър:
- Декларация за ползване на лични данни по образец;
- Автобиография;
- Копие от документ за завършено образование и квалификация (ако е приложимо);
- Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги (ако е приложимо);
-  Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо);

            Образците на необходимите документи за кандидатстване за домашен помощник на услугата „Грижа в дома в община Несебър“ могат да бъдат получени в Управление "Социални грижи и услуги", гр.Несебър, ул."Хан Крум" № 22А          

            За гр.Обзор и околните населени места образците на необходимите документи за кандидатстване за домашен помощник на услугата „Грижа в дома в община Несебър“ могат да бъдат получени в Домашен социален патронаж гр.Обзор

Декларация за персонал
ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Заявление за домашен помошник
Заявление за потребител

Проект „Топъл обяд в община Несебър“ се реализира чрез безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд +. Стойността на договора е 45 964,80 лв., срокът за изпълнение е до 31.12.2023г.
Целта на проекта е да се предостави възможност на най-бедните и уязвими жители на община Несебър да имат топла храна и да я получават в домовете си при спазването на всички санитарно-хигиенни мерки. Услугата „топъл обяд“ се предоставя на 50 жители на общината от 03.01.2023 г..

Допустими целеви групи:
- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
- лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
- скитащи и бездомни лица;
- лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

За периода на осъществяване на проекта "топъл обяд" ще се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, в работните дни от съответния месец.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ - Поморие.

За информация: Домашен социален патронаж - 0554 42005
гр. Несебър, ул. „Хан Крум“ №22А