ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на община Несебър, вкл. Селищни образувания с национално и местно значение, съобразно районите, определени по чл. 63 от ЗМДТ; Поддържане чистотата на обществените места на територията на гореизброените места; Поддържане на гробищните паркове на територията на община Несебър;   Стопанисване и поддържане на зелените площи, цветните и трайните насъждения по улиците, градските паркове, както и създаване на нови такива; Ремонт, поддръжка и реконструкция на обекти от общинската инфраструктура;    Снегопочистване и опесъчаване улиците от общинската инфраструктура;  Почистване, поддръжка и ремонт на дъждоприемните шахти, оттоците и съоръженията на дъждовната канализация, общинска собственост;     Демонтиране на незаконни рекламно-информационни елементи(РИЕ), преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;   Почистване на отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това общински места, ликвидиране на незаконни сметища; Извършване на дейности със строителна, комунална и друга техника и механизация; Предоставяне на услуги по БКС, по цени, определени в Наредба №11 за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър;   Други дейности, свързани с поддържане, чистотата и на инфраструктурата на територията на община Несебър и териториите за обществено ползване.

 • ОП "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ"
  гр. Несебър, м-ст „Несебърска мера“ №44
  Директор: Димитър Стоилов Панев - 2 92 12
  e-mail: upravleniebks@abv.bg
  Технически секретар - 2 92 00
  Главен счетоводител - 29203

  Общински предприятия

  ОБЩИНА НЕСЕБЪРБЪРЗ ДОСТЪП: