ОП "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО"
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Изпълнение на горскостопанските планове и програми в общинския горски
фонд чрез:
а) възпроизводство на горите и земите от общинския горски фонд и извършване на свързаните с това дейности;
б) ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски продукти от горите и земите от общинския горски фонд, както и търговия с тях;
в) организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и земите от горския фонд;
г) стопанисване на дивеча в дивечовъдните участъци в случаите и по реда, определени в Закона за лова и опазване на дивеча;
д) поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;

2. Ежегодно изготвяне на необходимата по Закона за горите и допълващите го наредби документация и съгласуването й със съответната структура на Изпълнителна агенция по горите;

3. Управление на горите и земите от Общинския горски фонд;

4. Организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите и земите от горския фонд;

5. Проектиране и строителство в горите и земите в общинския горски фонд;

6. Създаване на гори върху земеделски територии;

7. Охрана на горите и земите от горския фонд и опазване на дивеча и рибното богатство;

8. Придобиване на гори и земи от горския фонд по Закона за горите и решение на Общинския съвет.