ОБЩИНСКО ПРИСТАНИЩЕ
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Управление, изграждане, разширение, поддържане, ремонт и реконструкция в/на общински имоти, опредени за пристанища и на други имоти, обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура свързани с експлоатацията им, както и предоставяне на свързаните с тях услуги;   Управление и експлоатация на пристанищната инфраструктура;
Управление и експлоатация на пристанищата по чл. 107 и 108 от ЗМПВВППРБ, както и предоставяне на услуги, свързани с дейността им;  Предоставяне на пристанищни услуги по чл. 116 и извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ;
Пристанищна дейност и свързаното с нея търговско обслужване,  техническо обслужване, спедиция, инвестиционна и инженерингова дейност и всяка друга, свързана с пристанищата дейност, незабранена от закона.