ОП"УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-НЕСЕБЪР"
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Управление, експлоатация и поддържане на Претоварна станция Несебър;                                                       Уплътняване и претоварване на битовите отпадъци на специализирани  контейнери; Транспортиране на контейнерите с отпадъци до регионалното депо;  Третиране на строителни отпадъци; Третиране на опасни отпадъци от бита, излязло от употреба  ел. и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, синтетични хидравлични масла и други хидравлични масла, нехлорирани моторни , смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, синтетични моторни и смазочни масла за зъбни предавки, други моторни, смазочни и и масла за зъбни предавки, излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 12, разтворители, масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25, бои, мастила, лепила; перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества;   Дейности с отпадъци в "Еко парк" на Претоварна станция за отпадъци - Несебър, включващи определени видове отпадъци и кодове (описани подробно в Решение №1246 от Пр. №33/26.08.2015 г. на ОбС-Несебър)

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ БЕЗПЛАТНО ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ГОЛЕМОГАБАРИТНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ до 1 тон за година на домакинство. ТРАНСПОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ДО ДЕПОТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ЛИЦА С РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.
/чл. 15, ал.4 от Наредба №6 за опазване на околната среда на територията на Община Несебър/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ:
Справка битови отпадъци 2018-2022

Справка битови отпадъци 2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАДЕНИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ОТПАДЪЦИ - 2018г.
ПЪТ НА ОТПАДЪЦИТЕ | СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ- от 10.2015г. до 08.2017г. | СПРАВКА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ - от 10.2015г. до 08.2017г. | СПРАВКА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ - 2018г.
 • ОП"УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ-НЕСЕБЪР"
  с. Равда, м."Мерата"
  Директор: ВЕСЕЛИН ТОМОВ - 0893505219
  pso_nesebar@abv.bg
  ПРИЕМНО ПОМЕЩЕНИЕ - КАНТАР 0893559456

  Общински предприятия

  ОБЩИНА НЕСЕБЪРБЪРЗ ДОСТЪП: