ДЕЙНОСТИ

КУЛТУРНА ПРОГРАМА, ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ЧИТАЛИЩА, МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ООШИ, ОДК, НЕСЕБЪР СВЕТОВНО НАСЛЕДСТВО

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПОРТАЛ www.visitnessebar.org www.visitnessebar.bg
РИТУАЛНИ ЗАЛИ

ДОКУМЕНТИ, КОНТАКТИ, ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ЦСРИ „СЛЪНЧИЦЕ”, МКБППМН, СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ: МЕСЕЧНО МЕНЮ, МЛЕЧНА КУХНЯ: Деца от 10м. до 1г., Деца от 1г. до 3г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПОРТНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ДОКУМЕНТИ, ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Община Несебър

В Основно училище “Георги Стойков Раковски“ –  Оризаре се проведе учебна евакуация с ученици, педагогическия и непедагогически персонал. Тя бе организирана  и ръководена от ръководството на училището, като включваше теоретична и практическа част. Учителите контролираха и коригираха действията на учениците за точно изпълнение на практическата част от занятието, което се извърши съгласно евакуационния план на образователното заведение. Участие взеха 79 ученици и 14 учители. Евакуацията се извърши за 2 минути и 45 секунди – организирано, без паника през коридорите и изходите извън […]


В Артиум център бе проведен  изнесен час на класа на тема „Физическа активност и здраве при подрастващите“ с акцент върху гръбначните изкривявания, наднормено теглото, последствията от обездвижване, навици в ежедневието и  в спорта.  В проявата участие взеха ученици от 9 до  12 клас и учители от гимназиален етап  към средно училище „Любен Каравелов“ – Несебър. Специален гост на събитието бе г-жа Павлина Алексиева, експерт по физическо възпитание и спорт при РУО – Бургас. Лектор на мероприятието бе Николай Ценков – основател на Movement […]


Поредно отличие получи ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –диплом в потвърждение на постигнати отлични резултати, като едно от най-активните училища, което взе участие в Международна дистанционна ученическа Олимпиада „Кингс“. Индивидуалните постижения на училището са: ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Свети Влас, е в топ 5 за България по брой ученици, които са участвали във финалния кръг на Олимпиади „Кингс“ по английски език;  то е и в топ 50 за България по брой ученици, които са получили диплома от […]

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на 2024-02-23 | Новини

Община Несебър съобщава, че на 26.02.2024 г. (понеделник), поради свързване на ново СВО (сградно водопроводно отклонение, водоподаването в ж.к. „Черно море“  ще бъде спряно от 09:30 часа до приключване на ремонтните дейности. Източник на информацията – ВиК – Бургас.На Портала за обществени консултации е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8177. В срок до 28.03.2024 г. се приемат предложения и становища в Център за административно обслужване, офис 1, гише 1, на електронна поща: contacts@nesebar.bg или като коментар в Портала.Анкетно проучване във връзка с изготвянето на социално-икономически анализ на територията, предназначен за създаване на Стратегия за ВОМР на МИГ Несебър
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Несебър е в процес на изготвяне на Стратегия за прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 година, с която да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони.
Проектът обхваща цялата територия на община Несебър. Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който е доказал предимствата си за развитие на местната икономика.
Попълването на АНКЕТАТА - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUk3egDZbdL-3QrlKaaogvAMd6XxOMM-73E4A7dq01BAbBQQ/viewform?usp=sf_link, ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!
Очакваме Вашите отговори!

На Портала за обществени консултации: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8151 е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър. Общинска администрация приема предложения и становища по проекта в срок до 15.3.2024 г. в Центъра за административно обслужване, офис №1, гише №1, на електронна поща: contacts@nesebar.bg или като коментар в Портала за обществени консултации.

Публикувано на 15.02.2024 от Пресцентър Община Несебър

В изпълнение на основна дейност по проект ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003 „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-5.002-0003-C01 от 31.05.2017 г., финансиран от „Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.”, е изготвен предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
В предварителния вариант на актуализираната общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите - фини прахови частици (ФПЧ10), с цел - достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в община  Несебър, се определят основните източници на замърсяване на територията на общината и се предлагат адекватни мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.
На основание чл. 36, ал.1 и ал.2 от Наредба №7/ 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, Община Несебър осигурява достъп до Програмата на всеки заинтересован гражданин и организация на интернет  страницата на на отдел „Екология“ при Община Несебър http://nessebareco.com/. Всеки може да подаде своите препоръки или мнение на електронния адрес на отдел „Екология“: ekomania@abv.bg.


Предварителен вариант на „Актуализация на Програмата за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в Община Несебър” за периода 2018 – 2022г.
Публикувано на 08.06.2018 от Пресцентър Община Несебър


ДРУГИТЕ ЗА НАС:


Официални филми на Община Несебър